Begroting 2021

Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen

Alle baten en lasten die samenhangen met de programma’s worden direct op het desbetreffende programma geboekt. De baten in algemene middelen bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. Dit onderdeel van de begroting volgt uit artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

In Algemene dekkingsmiddelen staan de volgende onderwerpen:

  • Lokale heffingen
  • Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
  • Dividenden
  • Saldo financieringsfunctie
  • Overige algemene dekkingsmiddelen

Verder heeft de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen. Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat, naast de begroting van lasten en baten per programma, ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien wordt opgenomen.

Lokale heffingen
Dit zijn gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak, de besteding is niet geoormerkt. De onroerendezaakbelasting en de precariobelasting vallen hieronder. Dit geldt niet voor de rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges, en marktgelden. Deze worden op de desbetreffende programma’s verantwoord en zijn geoormerkt voor deze lasten. We verwijzen naar de paragraaf Lokale heffingen voor een uitgebreidere toelichting.  

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
In de begroting is rekening gehouden met de effecten van de meicirculaire 2020. Voor de berekening van de algemene uitkering 2021 is rekening gehouden met de verwachte stijging van het aantal inwoners en de woningen per 1 januari 2021. De decentralisaties zijn voor een deel opgenomen in de algemene uitkering, op termijn worden alle decentralisaties opgenomen in de berekeningen van de algemene uitkering.  

Dividenden
We ontvangen dividend van Alliander en de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG).
   Bedragen x €1.000

Dividenden

Realisatie

Begroting

Begroting

2019

2020

2021 e.v.

Alliander

866

866

866

Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)

164

85

85

Totaal dividend

1.030

951

951

Saldo financieringsfunctie
In de vernieuwde BBV zijn de regels over rentetoerekening gewijzigd. De notitie Rente van de Commissie BBV geeft in een stellige uitspraak aan, dat er niet meer rente mag worden toegerekend dan de werkelijke rentelasten. Er is geadviseerd geen rente meer toe te rekenen aan eigen vermogen (voorheen bespaarde rente). We berekenen in Teylingen over investeringen. Het renteresultaat in bedraagt € 0.

Mutatie reserves

Per programma is vermeld wat de mutaties op de reserves zijn. Een aantal mutaties is niet toe te wijzen aan een programma en worden daarom hier verantwoord.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-11.198.358

13,0 %

Baten

58.359.508

67,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32