Begroting 2021

Home

Algemeen

1.4.1. Verantwoording van de begroting
De begroting 2021-2024 is stap voor stap tot stand gekomen, in dit hoofdstuk beschrijven we dit proces en de genomen stappen.
De begrotingscyclus is gestart met het financieel meerjarenperspectief dat opgenomen is in de Kadernota 2021-2024. Deze is in juni door de gemeenteraad van Teylingen behandeld. Het Rijk heeft, kort voor de behandeling van de kadernota, de Meicirculaire 2020 uitgebracht. De inhoud hiervan heeft geleid tot een verdere negatieve aanpassing van het financieel meerjarenperspectief.
Na de behandeling van de kadernota is het financieel meerjarenperspectief verder geactualiseerd aan de hand van diverse ontwikkelingen. De gevolgen van deze ontwikkelingen samen met de oplossingsrichtingen vormen de begroting die nu voor u ligt.

In het tweede deel van dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting omschreven. In het derde deel wordt de ontwikkeling naar het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief nader toegelicht. En in het vierde deel wordt de stap naar een sluitende begroting in 2021 met de uitwerking van de oplossingsrichtingen nader toegelicht.

1.4.2. Uitgangspunten bij het opstellen van de begroting
De kadernota 2021-2024 is behandeld op 25 juni 2020.  De kadernota met de uitgangspunten voor de begroting is tijdens dit overleg niet vastgesteld. In de begroting 2021 zijn de begrotingsuitgangspunten opnieuw opgenomen en is als uitgangspunt gehanteerd in de begroting 2021-2024.

De lange en korte termijneffecten van de corona-crisis op de gemeentelijke begroting zijn op dit moment nog lastig in te schatten aangezien de crisis nog voortduurt. Het is onduidelijk wat de maatschappelijke, economische en sociale impact van de Corona crisis is en welke lessen we daaruit moeten trekken. Er zijn inmiddels al wel diverse trajecten gestart om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijke scenario’s en concrete gevolgen voor de gemeente en regio.
Tussen het kabinet en de VNG vinden diverse gesprekken plaats over de financiële impact en waar gemeenten wel of niet voor gecompenseerd worden. In deze begroting 2021-2024 is op dit moment geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van de corona crisis  en een mogelijke compensatie vanuit het Rijk. Wij volgen deze op de voet.

1.4.3. Ontwikkeling naar een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief 2021 -2024
In de kadernota kwam het begrotingssaldo 2021 uit op een tekort van € 1,9 miljoen dat opliep naar € 2,6 miljoen negatief in 2023. Rekening houdend met de meicirculaire 2020 groeide het tekort in 2024 naar € 3,3 miljoen negatief (zie raadsmemo 23 juni).

Na deze periode hebben een aantal wijzigingen plaats gevonden wat leidt tot een geactualiseerd meerjarenperspectief. Tabel 1 geeft een overzicht van deze ontwikkelingen. De wijzigingen hoger dan
€ 50.000 worden toegelicht onder tabel 1.

Tabel 1 Geactualiseerd financieel meerjarenperspectief

1. Besluiten raad
(1a). De raad heeft op 9 juli besloten om het onderzoek naar toeristenbelasting een jaar uit te stellen. Dit betekent dat de geraamde inkomsten toeristenbelasting in 2021 niet gerealiseerd kunnen worden (2021: - € 200.000).

2. Besluitpunt aan de raad
(2a.) In een beeldvormende sessie op 14 september is de inzet op ondermijning geëvalueerd. De positieve effecten van deze aanpak zijn besproken met de gemeenteraad. In de begroting is er voor de aanpak van ondermijning tot en met 2022 budget opgenomen. Het college wil aan u ter besluitvorming voorleggen, middels een apart besluitpunt in het raadsvoorstel van de begroting 2021, dit budget structureel te verlengen vanaf 2023 (- € 97.000 jaarlijks).

3. Actualisatie budgetten
(3a.) Recentelijk is door het TWO/Holland Rijnland een geactualiseerde begroting 2020 en meerjarenbegroting vastgesteld.  
(3c.) De begrote inkomsten voor de reclamezuil A44 van €100.000 vanaf 2021 achten wij niet marktconform. Uit vergelijkbare trajecten in de Randstad zijn huuropbrengsten van €50.000 - €80.000 per jaar realistischer. Wij merken op dat de werkelijke huuropbrengsten pas gerealiseerd worden als de reclamemast ook daadwerkelijk geplaatst is. De doorlooptijd van de gehele procedure kan tot wel 1-2 jaar duren (voorbereiding, wijziging bestemmingsplan, aanvraag omgevingsvergunning, bouw reclamemast). Er is dus geen zekerheid over de mogelijke opbrengst, maar wij verwachten dat deze lager zal liggen dan de huidige begroting. De huuropbrengst zal pas vanaf 2022 gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent voor de begroting 2021 een af raming van de totale inkomsten in 2021 (- € 100.000) en een verlaging van de begrote inkomsten vanaf 2022 (-€ 35.000).
(3d.) Met het inbrengen van de buitendienst Lisse in HLTsamen is een besparing gerealiseerd voor Teylingen.
(3f.) Het Rijk heeft middels het herstel- en steunpakket corona (brief dd. 27 augustus) aangegeven dat zij de opschalingskorting voor 2020 en 2021 incidenteel schrapt (2020: € 70 miljoen, 2021:€ 160 miljoen). Voor Teylingen betekent dit een hogere algemene uitkering van € 112.000 in 2020 en € 258.000 in 2021.

4. PM's kadernota 2021
 In de kadernota 2021 waren nog een aantal PM’s opgenomen. In de periode na de kadernota zijn deze nader geconcretiseerd.
Voor (4a.) de omgevingsmanager en (4e.) de centrumvisie moet de raad nog een besluit nemen en zijn ook nog keuzes te maken (PM). Deze kunnen daarom nog niet financieel verwerkt worden in de begroting 2021.
(4b.) het beleidsplan straatmeubilair en (4c.) deltaplan zal bij de uitwerking van deze plannen zo veel mogelijk worden geprobeerd om dit op te lossen binnen de bestaande budgetten. In volgende P&C-documenten komen wij hierop terug.
(4f.) De herverdeling van het gemeentefonds, voorzien voor 2021, is een jaar uitgesteld naar 1 januari 2022 omdat vervolgonderzoek nodig was. Duidelijk is wel dat een herziening van de verdeling van het gemeentefonds er toe zal leiden dat sommige gemeenten er financieel op vooruit zullen gaan, terwijl andere gemeenten nadeel zullen ondervinden.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt in de septembercirculaire 2020 dat de onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds zijn afgerond.
In december zullen de gemeentefondsbeheerders de Tweede Kamer per brief informeren over het definitieve verdeelvoorstel.

1.4.4. Voorstel college financieel meerjarenperspectief 2021 -2024
Het college heeft het meerjarenperspectief samen met de benoemde oplossingsrichtingen uitvoerig besproken en getoetst. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de raad om de tekorten terug te brengen zoals opgenomen in tabel 2. Het financiële meerjarenperspectief na oplossingsrichtingen laat in 2021 een licht overschot zien van €180.000, vanaf 2022 loopt het tekort op van  1,1 mln. negatief naar een tekort in 2024 van € 1,8 miljoen negatief.

In 1.4.5. zijn de oplossingsrichtingen opgenomen die bij de behandeling van de kadernota zijn genoemd (kadernota zelf, kompas, opmerkingen verschillende fracties).
Hierin is de reactie van het college opgenomen per oplossingsrichting en of dit is verwerkt in het voorgestelde financieel meerjarenperspectief door het college. Daarbij is ook opgenomen of er mogelijkheden zijn om op dit punt te intensiveren of juist niet hiervoor te kiezen.

Tabel 2 Voorstel college financieel meerjarenperspectief
1.4.5. Uitwerking oplossingsrichtingen
In het onderstaande worden de oplossingsrichtingen vanuit de kadernota en andere aangedragen mogelijkheden verder toegelicht.

Trede 1 Verwerven van extra inkomsten

Oplossingsrichting:

Invoering erfpacht

Programma:

Prettig wonen voor iedereen

Voorstel college:

Ja, onderzoek naar de mogelijkheden om erfpacht in te zetten om woningen duurzaam betaalbaar te houden.

Toelichting:

Om woningen duurzaam bereikbaar en betaalbaar te houden in het “goedkopere” segment zou het invoeren van erfpacht een kans kunnen zijn. Om te voorkomen dat woningen excessief stijgen in prijs in een korte periode na oplevering zou het invoeren van erfpacht een mogelijkheid zijn. Het College wil onderzoeken welke vorm van erfpacht hier het beste bij past.

Risico:

Het risico is dat het onderzoek aan geeft dat er geen kansen zijn om erfpacht in te voeren en het onderzoek daarmee geen opvolging krijgt in beleid.

Mogelijkheden tot intensiveren:

Geen.

Oplossingsrichting:

Financiële bijdragen voor het verrichten van diensten en anterieure overeenkomsten

Programma:

Prettig wonen voor iedereen

Voorstel college:

Het college ziet geen mogelijkheden. Wel zetten wij in op extra ondersteuning

Toelichting:

Verrichten van diensten
Het vragen van een financiële bijdrage bij bijv. evenementen raadt het college af om verder te onderzoeken. Gezien de geringe extra inkomsten en de moeilijke positie van het verenigingsleven en de organisatoren van veelal culturele evenementen als gevolg van de corona crisis is besloten hiervan af te zien.

Anterieure overeenkomsten
De inkomsten uit de anterieure overeenkomsten moeten volledig toerekenbaar zijn aan de uitgaven van de gemeente. Niet alle gemeentelijke kosten kunnen worden doorbelast naar initiatiefnemers. Door de hoge druk op de woningmarkt zijn er op dit moment relatief veel woningbouwontwikkelingen (in voorbereiding) en dat vraagt om (tijdelijke) extra inzet via externe inhuur. Deze externe inhuur wordt (gedeeltelijk) bekostigd uit inkomsten van de betreffende anterieure overeenkomsten. Het budget voor planvorming van € 235.000 kan met € 50.000 (oplossingsrichting 3g) worden verlaagd. In eerdere jaren werden hier bijvoorbeeld bestemmingsplanactualisaties uit bekostigd, maar met de Omgevingswet in aantocht worden grote actualisaties niet meer opgepakt.

Risico:

De gemeente verleent diensten waarvan gesteld kan worden dat die niet bij haar gemeentelijke taken behoort en waar geen dekking tegenover staat.

Mogelijkheden tot intensiveren
maatregel:

De raad kan besluiten om een evenement te belasten met een gemeentelijke bijdrage die zijn gemaakt voor het mogelijk maken van het evenement. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan Bevrijdingsdag, Koningsdag en kermis activiteiten.

Oplossingsrichting:

Versnellen van de uitvoering van bouwactiviteiten op de locaties Langeveld, Bloementuin en Boekhorst

Programma:

Prettig wonen voor iedereen

Voorstel college:

Het college ziet geen mogelijkheid om verder te versnellen in de  bouwactiviteiten. De huidige woningvoorraadprognose is ambitieus. Extra hulp is ingezet vanuit de vliegende brigade . Dit betekent dat er vanuit de provincie extra ondersteuning wordt geboden op woingbouwprogramma's.

Toelichting:

Vanwege de hoge druk op de woningmarkt zet de gemeente in op het zo vlot mogelijk doorlopen van processen/procedures rond woningbouwprojecten. Mede om die reden wordt er een beroep gedaan op inzet via de Vliegende Brigade van de provincie Zuid-Holland voor de locaties Langeveld en de Stationslocatie Voorhout. Bij Bloementuin is verdere versnelling niet mogelijk, ook niet met extra inzet. Nieuw Boekhorst is zeer voortvarend opgepakt, maar vanwege de totale omvang van deze gebiedsontwikkeling en de voorbereidingen die dat vraagt zal het nog geruime tijd duren voordat de eerste woningen kunnen worden opgeleverd. Overigens geldt voor alle ontwikkelingen dat de gemeente maar beperkt invloed heeft op versnelling in de realisatie van woningbouw omdat de woningen ontwikkeld worden door externe partijen.

Risico:

-

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

Geen verdere mogelijkheden om te intensiveren.

Oplossingsrichting:

Algemene uitkering en Onroerend zaakbelasting meerjarig vanaf 2022 baseren op ontwikkeling woningvoorraadprognose

Programma:

Algemene dekkingsmiddelen

Voorstel college:

Ja, het college neemt de ontwikkeling van de woningvoorraadprognose op in het financieel meerjarenperspectief. Zie tabel, punt 1b.

Toelichting:

Deze technische maatregel is berekend door de meerjarige woningvoorraad te vermenigvuldigen met de inkomsten per woning voor de algemene uitkering en OZB. Met het stijgen van de woningvoorraad zullen ook de uitgaven deels stijgen. Voor een deel zijn de kosten al opgenomen in de begroting, voor een ander deel zullen de uitgaven pas na tientallen jaren zich voordoen (bijv. onderhoud weg of brug) en voor een deel zullen er wel extra uitgaven zich zijn (bijv. beheer openbaar groen en gladheidsbestrijding).
Om deze uitgavencomponent te berekenen zijn meerdere modellen in omloop. Vanuit de HLT-gemeenten is gekozen voor de inschattingsmethode dat 50% van de inkomsten aan uitgaven voor areaaluitbreiding kan worden toegerekend.

Risico:

Het risico bestaat dat in de toekomst er minder huizen worden opgeleverd door bijvoorbeeld vertraging in de bouw. De begrote meeropbrengsten moeten dan worden afgeraamd ten laste van het begrotingssaldo.

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

Dit betreft een technische maatregel.
Intensiveren is alleen mogelijk door het versneld bouwen van woningen (zie oplossingsrichting versnellen bouwactiviteiten).

Oplossingsrichting:

Invoeren hondenbelasting

Programma:

Algemene dekkingsmiddelen

Voorstel college:

Nee, het college ziet momenteel geen politiek draagvlak om deze maatregel in te voeren.

Toelichting:

In de gemeentelijke begroting van Teylingen zijn diverse uitgaven opgenomen ten gunste van honden en hun eigenaren, zoals uitlaatplaatsen en -veldjes, onderhoud van het groen, handhaving hondenbeleid en speciale afvalbakken voor hondenpoep met dispenser met poepzakjes. De invoering van hondenbelasting is ter dekking van deze kosten. Het college ziet momenteel geen politiek draagvlak om deze maatregel in te voeren.

Risico:

Geen

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

De mogelijkheid bestaat voor de raad om deze maatregel wel in te voeren. Op deze manier wordt een belastingmaatregel neergelegd bij de gebruiker van de faciliteiten voor honden (uitgaven € 100.000).

Trede 2 Inzetten Nieuw voor Oud beleid
Meermaker Teylingen wordt per 1 januari 2021 geliquideerd conform de motie ‘Stoppen met Meermaker Teylingen’, aangenomen in de raadsvergadering d.d. 28 september 2020. Nader wordt bekeken welke taken van Meermaker Teylingen kunnen worden gecontinueerd vanaf januari 2021 in het belang van duurzaamheidsinitiatieven. Nieuwe initiatieven kunnen worden ingezet voor het oude beleid (€ 60.000).

Trede 3 Vermindering van kosten

Oplossingsrichting:

Afschrijvingstermijnen van kapitaalgoederen verlengen binnen kaders van BBV

Programma:

Prettig wonen voor iedereen

Voorstel college:

Ja, de afschrijvingstermijn van een aantal kapitaalgoederen zou verlengd kunnen worden waardoor de jaarlijkse afschrijvingslasten dalen. Maar daar waar alleen de technische levensduur van een kapitaalgoed langer is dan de afschrijvingstermijn.

Toelichting:

Het verlengen van de afschrijvingstermijn is dan mogelijk bij:
3a1. Kunst- en grassportvelden
Het verlengen van afschrijvingstermijn van kunst- en grassportvelden zijn afhankelijk van de gebruiksintensiteit en kwaliteit van het onderhoud.
Om na te gaan of de afschrijvingstermijn voor sportvelden verlengd kan worden is een onderzoek nodig. De verantwoorde afschrijvingsduur kan per sport verschillend zijn. Een voetbalveld wordt bijvoorbeeld intensiever gebruikt dan een korfbalveld.
We vragen aan de raad een akkoord om dit nader te onderzoeken en een projectbudget in 2021 op te nemen. In het financiële overzicht betreft dit nu een PM post.

3a2. Speelvoorzieningen
De afschrijvingstermijn van speelvoorzieningen bedraagt in de nota activabeleid 10 jaar. De technische levensduur van een speelvoorziening kan gesteld worden op 15 jaar. Daarnaast zijn deze uitgaven in speelvoorzieningen in exploitatiebudgetten opgenomen, terwijl dit naar de aard van het project een kapitaalgoed betreft en derhalve een investering bedraagt.  Op basis van de methode van afschrijven wordt in de eerste jaren van afschrijving een eenmalig voordeel gecreëerd die na 15 jaar gelijk is aan het oude beschikbare budget.
Hierbij is rekening gehouden met de benodigde onderhoudsbudgetten om de toestellen kwalitatief op orde te kunnen houden.

Risico:

De impact van een langere afschrijvingstermijn heeft als gevolg een uitstel van vervanging waardoor de gemiddelde kwaliteit en staat van onderhoud van de voorzieningen in de buitenruimte terugloopt en de vervanging niet allemaal meer gelijke tred houden met de behoefte en de bewonersopbouw en samenstelling in een wijk, bijvoorbeeld met speelvoorzieningen.

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

Verder verlenging van afschrijvingstermijnen zijn niet mogelijk.
Een eventuele verlenging van afschrijvingstermijnen wegen niet op tegen de hogere uitgaven voor onderhoud.

Oplossingsrichting:

Verminderen van het aantal, de aard en omvang van onderhoudsprojecten

Programma:

Prettig wonen voor iedereen

Voorstel college:

Ja, een aantal investeringen voor herinrichtingen van wegen en riolering kunnen worden vertraagd dan wel voor de langere termijn worden uitgesteld. Zie tabel 2, 3b.

Toelichting:

3b1. Voor de langere termijn uitstellen van investeringen:
Voor een aantal projecten geldt dat het vernieuwen van de riolering in het investeringsplan gecombineerd is opgenomen met het herinrichten van dezelfde weg. Uit onderzoek is gebleken dat de riolering nog 10-15 jaar langer mee kan. Het vervangen van de riolering was de drijvende factor binnen deze herinrichting. Nu er geen noodzaak is om per direct vervangingen uit te voeren kunnen deze investeringen komen te vervallen.  Dit betreft de volgende investeringen: Herinrichting. J Dixstraat en omgeving Sassenheim (Investering € 590.000 2020), Herinrichting Lommerlustlaan en omgeving Warmond Investering (Investering € 850.000,2020), Herinrichting Zuilhofstraat en omgeving Sassenheim (Investering € 270.175, 2021), Herinrichting Oranje Nassaulaan Voorhout (Investering € 225.000, 2021) en Herinrichting Prins Bernhardstraat in Voorhout (Investering € 188.000, 2021).

3b2. Voor korte termijn uitstellen van investering
De herinrichting van de Alkemadelaan /Narcissenlaan kan voor 2 jaar worden uitgesteld. Na realisatie van de nieuwe wijk naast het zwembad (oude terrein van de waterzuivering), de aanleg van de Bloementuin (Bouwplanontwikkeling voormalige tennisvelden) en de nieuwbouw van de school aan de Knorrenburg zal de komende jaren de mobiele intensiteit van deze wijkontsluitingsweg toenemen. Daarnaast zorgt de concentratie van scholen (Rijnlands en aan de Knorrenburg), het zwembad, de sportfaciliteiten en het jongerenwerk en de skatebaan voor een hoge intensiteit van het langzame verkeer. In het kader van Duurzaam veilig voldoet de inrichting van de weg hier (nog) niet aan.
Derhalve wordt voorgesteld om de voorbereidingen te starten in 2022 en realisatie van de herinrichting in 2023 in te plannen. Dit loopt dan gelijk op met de realisatie van de nieuwbouw van de basisschool aan de Knorrenburg (Het Sterrenwerk ) en de oplevering van de Bloementuin.
In het financiële overzicht zijn de afschrijvingslasten dan ook alleen in de jaren 2022 en 2023 afgeraamd (Investering € 510.000 was 2021).

3b3. Laten vervallen van investeringen
Voorgesteld wordt om de herinrichting van de Boerhaavestraat te Voorhout te laten vervallen. De mogelijkheden om extra parkeerplekken te realiseren is zeer gering. Bewoners hebben hier wel om gevraagd i.v.m. de hoge parkeerdruk in deze omgeving. De riolering is over 5 tot 10 jaar pas aan vervanging toe. (Investering € 180.000, 2020)
Daarnaast wordt voorgesteld om de herinrichting Kerklaan – Lindelaan te Sassenheim te laten vervallen. In deze laan staan grote oude bomen (Platanen) die beeldbepalend zijn maar die de doorgang voor minder validen beperkt. Daarnaast maakt de wortelopdruk het onmogelijk om een egaal oppervlak te bestraten. Het belang van grote oude bomen die mensen aanhangen maakt dat een herinrichting nu niet mogelijk is.

Daarnaast vindt nog 1 herinrichting plaats op het Kagerplein te Sassenheim.
Op basis van een bewonersinitiatief zijn plannen gemaakt om het plein te vergroenen door een combinatie van parkeren en groenperken. Participatie (incl. ontwerp en concept bestek) is afgerond en toezeggingen zijn gedaan voor uitvoering in 2021. De riolering is echter over 5 tot 10 jaar aan vervanging toe.
Het college stelt niet voor om deze investering te vervallen of te temporiseren.

De ambitie van het college bestaat uit het verder oppakken van de aanpassing van de doorgaande weg in Warmond conform planning.
Echter, om deze werkzaamheden op te pakken zijn een aantal stappen nodig waaronder de vervanging van de Warmonderhekbrug.
Afhankelijk van het verloop van deze stappen zal het aanpassen van de weg worden uitgevoerd. Voor als nog zijn er geen aanpassingen opgenomen in de begroting 2021.

Risico:

In de uitwerking van deze oplossingsrichting is geen risico opgenomen.

Mogelijkheden tot intensiveren van de maatregel:

Het is mogelijk om ook de herinrichting van de Antoniuslaan op de langere termijn uit te stellen. Dit geeft een voordeel in 2024 van € 47.000. Gezien de toename in de komende jaren van de intensiteit van de verschillende verkeersbewegingen op deze weg is dit ten zeerste af te raden.
Opgemerkt dient de worden dat in de meerjarenbegroting jaarlijks een corrigerende stelpost van € 250.000 op de afschrijvingsuitgaven is opgenomen.  Dit levert een lagere last op in de begroting. De ervaring is namelijk dat investeringen later aanvangen of later klaar worden gemeld. Een verdere aframing van investeringen zou leiden tot een verlaging van deze stelpost.

Oplossingsrichting:

Samenvoegen en/of clusteren van voorzieningen

Programma

Alle

Voorstel college:

Nee, in de begroting zijn geen verdere oplossingsrichtingen opgenomen om voorzieningen samen te voegen of te clusteren vanuit het perspectief van kosten besparen.

Toelichting:

De impact van een dergelijke maatregel zou een lagere kwaliteitsbeleving van het dienstverleningsniveau zijn door de inwoners. De inzet van het college is om ondanks de financiële zwaardere tijden te blijven inzetten op het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.
Het is mogelijk dat vanuit een ander perspectief, zoals maatschappelijk rendement, deze richting wel nader wordt uitgewerkt. Het college gaat daarover graag met u in gesprek in de komende periode.

In aanvulling op het bovenstaande is een ontwikkeling op dit gebied dat de buitendienst van Lisse is samengevoegd met de Buitendienst van Teylingen. De samenvoeging levert een voordeel op voor Teylingen in financiële zin (jaarlijks ruim € 110.000), maar ook op het gebied van schaalvergroting zodat grotere projecten en klussen zelf kunnen worden aangepakt.

Risico:

Het oplopende negatieve financiële meerjarenperspectief van Teylingen laat een aanzienlijk tekort zien. Dit soort maatregelen zijn niet uit te sluiten indien er geen andere mogelijkheden worden benut dan extra inzet van algemene middelen vanuit het Rijk, OZB en de algemene reserve.

Mogelijkheden tot intensiveren:

De mogelijkheden tot het samenvoegen van faciliteiten blijven aanwezig.
Hierbij kan gedacht worden aan het verder optimaliseren van de samenvoeging van de buitendienst Lisse/ Teylingen in 1 centrale milieustraat. Maar ook 1 regionaal zwembad, 1 theater, fusie sportverenigingen etc.

Oplossingsrichting:

Versoberen van de kwaliteit van voorzieningen

Programma

Alle

Voorstel college:

Nee, ook hiervoor zijn in de begroting geen verdere oplossingsrichtingen opgenomen om de bestaande kwaliteit op voorzieningen te versoberen.

Toelichting:

De impact van deze maatregel zou een lagere kwaliteitsbeleving zijn van diverse voorzieningen in de openbare ruimte en de inspraak hierop vanuit de inwoners.

Risico:

Het oplopende negatieve financiële meerjarenperspectief van Teylingen laat een aanzienlijk tekort zien. Dit soort maatregelen zijn niet uit te sluiten indien er geen andere mogelijkheden worden benut dan extra inzet van algemene middelen vanuit het Rijk, OZB en de algemene reserve.

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

De mogelijkheid tot het uitvoeren van deze maatregel blijft aanwezig door ons te richten op een lagere sobere basiskwaliteit die is ingegeven vanuit een wettelijke zorgplicht, aansprakelijkheid  of technische staat van onderhoud.

Oplossingsrichting:

Verlagen of temporiseren van de politieke en/of duurzaamheidsambities

Programma:

Alle

Voorstel college:

Nee, ook hiervoor zijn in de begroting geen verdere oplossingsrichtingen opgenomen om de duurzaamheidsambities verder te temporiseren of te verlagen.

Toelichting:

De impact van deze maatregel zou leiden tot een vertraging van de zo hard nodige stappen op het gebied van duurzaamheid. Eén van de belangrijkste ambities van het college is stappen maken op de duurzaamheidsagenda die bijdragen aan een duurzaam leefbare wereld.

Risico:

Het oplopende negatieve financiële meerjarenperspectief van Teylingen laat een aanzienlijk tekort zien. Dit soort maatregelen zijn niet uit te sluiten indien er geen andere mogelijkheden worden benut dan extra inzet van algemene middelen vanuit het Rijk, OZB en de algemene reserve.

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

De mogelijkheid tot het uitvoeren van deze maatregel blijft aanwezig door ons ambities van duurzaamheid te verlagen.
In de begroting is een structureel werkbudget opgenomen in de begroting van € 350.000. Daarnaast is binnen de investeringsbudgetten veelal een extra component meegenomen om de projecten op een duurzame manier uit te voeren.

Oplossingsrichting:

Gemeenschappelijke regelingen

Programma:

Alle

Voorstel college:

Ja, het heeft de voorkeur van het college om kritisch te kijken naar de uitgaven aan gemeenschappelijke regelingen, hiervoor is een oproep gedaan richting de GR’s De eerste stap is gezet bij de ISD zie tabel 2, stap 3c1 en 3c2.

Toelichting:

Op 27 mei 2020 is namens het college aan de GR's de brief  "Informatieverzoek gevolgen en effecten coronocrisis" verstuurd. Hierin wordt verzocht om een corona-update en een overzicht van de mogelijkheden tot bezuinigen voor september 2020 te verstrekken.
Een aantal partijen heeft aangegeven op dit moment geen mogelijkheden te zien te bezuinigen  aangezien ook zij getroffen zijn door de huidige corona crisis. Ze hebben  wat meer tijd nodig om dit verder uit te zoeken en komen hier officieel nog op terug.
De ISD heeft al wel een voorstel neergelegd waarbij  een tweetal scenario’s ontwikkeld zijn om realistisch en risicovoller te begroten. Deze onderwerpen zijn al reeds in de kadernota benoemd.
Bij het eerste scenario realistischer begroten is gekeken naar het uitgaven patroon van de afgelopen jaren en niet alleen 2019. Dit realistischer begroten levert een voordeel op van € 199.000.
Bij het tweede scenario wordt risicovoller begroot. Daarbij zijn de eerder ingebrachte extra componenten in de begroting 2021 verlaagd. Een verhoging van de uitgaven door de vergrijzing (2%) en een toename in het gebruik van voorzieningen door invoering van het abonnementstarief (5%). Dit levert een besparing op van € 291.000.

De begroting 2021 van de ISD is op deze twee scenario’s inmiddels aangepast. besparing op van € 490.000.

Risico:

Het is niet of nauwelijks mogelijk om als individuele gemeente eenzijdig en op korte termijn uitgaven aan verbonden partijen te verlagen. We zullen dit gesprek in gezamenlijkheid met andere gemeenten op moeten pakken. Wel is duidelijk dat Teylingen niet alleen staat in de toekomstige financiële tekorten en inmiddels zijn er meer gemeenten die een soortgelijke brief naar de GR’s hebben gestuurd

Bij de ISD bestaat het risico bestaat dat de trends van vergrijzing en een toename in het gebruik van voorzieningen door invoering van het abonnementstarief zullen leiden tot budgetoverschrijdingen in de toekomst.

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

Dit traject kent een langere doorlooptijd doordat het als individuele gemeente niet of nauwelijks mogelijk is bij te sturen. In het meerjarenperspectief (vanaf 2022) zou een taakstelling per gemeenschappelijke regeling kunnen worden opgenomen.
Echter het college raadt dit af. Zij acht het zeer waardevol om met de gemeenschappelijke regeling in gesprek te blijven  om te kijken wat de reële mogelijkheden zijn per gemeenschappelijke regeling en wat dit vervolgens betekent voor de voorzieningen in Teylingen. Binnen de Financiële werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen zal dit onderwerp verder worden besproken.

Oplossingsrichting:

Verlagen uitgaven voor externe inhuur

Programma:

Alle

Voorstel college:

Momenteel wordt hier met de nodige aandacht naar gekeken en acties in kaart gebracht om de uitgaven te verlagen.

Toelichting:

Binnen de organisatie wordt zoveel mogelijk gewerkt met een flexibile schil van medewerkers die tijdelijk in dienst worden genomen. Soms wordt bewust gekozen voor het inhuren van een expert. Een voorbeeld hiervan is het project integrale toegang. Deze externe heeft dit project in andere gemeenten ook uitgevoerd. Op deze manier neemt zij haar kennis en ervaring mee naar een effectieve toepassing binnen de HLT gemeenten.
Ondanks dit heeft het college opgeroepen nogmaals scherp naar deze inhuur te kijken en aan te geven wat de mogelijkheden zijn.

Risico:

De afweging wordt iedere keer gemaakt of de externe inhuur een toegevoegde waarde heeft op de bestaande formatie. Het per definitie niet inhuren van externe expertise kan ten koste gaan van de kwaliteit van onze ambities.

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

-

Oplossingsrichting:

Samenwerking zoeken met andere gemeenten wat betreft kennisbundeling, inkopen externe diensten, gezamenlijk gebruik IT systemen.

Programma:

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Voorstel college:

Deze oplossingsrichting wordt/is binnen HLTsamen al zo veel als mogelijk ingezet. Deze is opgenomen binnen de bestaande taakstelling van 5% op HLTsamen.

Toelichting:

Afgelopen jaren zijn al veel zaken op IT gebied van de HLTsamen gemeenten geharmoniseerd. Waar mogelijk wordt verdere harmonisatie toegepast.
We zoeken actief de samenwerking op met landelijke organisaties zoals de VNG. Ook in de regio zoeken we de samenwerking op. Met gemeente Katwijk maken we gebruik van een drone en onderzoeken we waar we deze nog meer kunnen inzetten om efficiencyslagen te maken. Ook hebben wij op dit moment e een samenwerking met Katwijk voor een aantal basisregistraties. Er zijn verkennende gesprekken om het beheer rondom de basisregistraties en IT systemen nog meer in gezamenlijkheid op te pakken. Ook de ISD is een voorbeeld die van onze IT-diensten gebruik maakt.

Binnen HLTsamen is er binnen team I&A een raamovereenkomst met een aantal leveranciers wat resulteert in slim en kostenbesparend inkopen.
Ook wordt er bijvoorbeeld voor integrale toegang aandacht gevraagd om de IT ondersteuning slim te regelen en vanuit HLTsamen hulp aangeboden.

Risico:

Het risico van een grotere mate van samenwerking is minder directe grip op zaken zoals  waar wordt de data opgeslagen, maar ook beveiliging en privacy

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

Indien zich kansen  voor doen worden deze verder uitgewerkt.

Oplossingsrichting:

Verlagen investeringsbudgetten Nota sport en bewegen

Programma:

Energiek en sociaal Teylingen

Voorstel college:

Ja, zie tabel 2, punt 3d.

Toelichting:

In de vastgestelde sportnota 2018-2021 is voor de sportinvesteringen € 1,5 miljoen vrijgemaakt. Tot op heden is hiervan een bedrag van € 650.000 besteed en of in behandeling volgens het toetsingskader. Resteert nog een bedrag van € 900.000. Een besparing van 50% (€ 450.000 af te schrijven in 15 jaar) resulteert in een besparing van de kapitaallasten van € 30.000 vanaf 2021.

Risico:

Het jaar 2021 is het laatste jaar dat de sportnota geld. Het te bezuinigen bedrag is het niet uitgekeerde budget in voorgaande jaren.

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

Er is geen mogelijkheid om deze maatregel te intensiveren. Om de vastgestelde
sportnota in 2021 ook nog te kunnen uitvoeren is het resterende investeringsbedrag in 2021 ook nog nodig.

Oplossingsrichting:

Cofinanciering investeringen buitensport

Programma:

Energiek en sociaal Teylingen

Voorstel college:

Ja, onderzoek samen met de buitensport verenigingen wat de mogelijkheden zijn. Zie tabel2, punt 3e.

Toelichting:

We stellen voor te onderzoeken onder welke voorwaarde het mogelijk is om over te gaan tot een vorm van cofinanciering met betrekking tot investeringen. Nu financiert de gemeente voor 100% de investeringen. In de komende periode zal in gesprek met de verenigingen onder welke condities en in welke vorm en vanaf wanneer we over kunnen gaan tot cofinanciering investeringen buitensport. In tabel 2 is deze post vanaf 2022 op PM gezet. Nu is hier nog geen inschatting van te maken.

Risico:

De inkomsten van de sportverenigingen staan momenteel onder druk vanwege de effecten van de Covid 19 crisis. Mogelijk dat de investeringen door sportverenigingen tijdelijk worden opgeschort om de eventuele schade op te vangen.  

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

Nee er zijn geen verdere mogelijkheden tot intensiveren van deze maatregel.

Oplossingsrichting:

Besparen op bestuurlijke kosten

Programma:

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Voorstel college:

Ja, het is mogelijk om de begrote uitgaven op bestuurskosten op georganiseerde evenementen te verlagen . Zie tabel2, punt 3f.

Toelichting:

De budgetten voor bestuurlijke kosten zijn kritisch bekeken door het college. Daarbij heeft het college ook vooral naar haar eigen uitgaven gekeken en kritisch scherp begroot en zien zij mogelijkheden voor het verder verlagen van het budget Hierdoor kan het college een besparing realiseren van € 25.000 op een totaal budget van € 50.000.

De griffie kan 0,2 fte (€ 12.000) op ondersteuning besparen door diverse processen te digitaliseren. De stukkenstroom/administratie is opnieuw LEAN opgebouwd en ondergebracht in Ibabs. Een voorbeeld hiervan is het ombouwen van de word-actielijst naar actuele overzichten in Ibabs. .De raad zal dit merken omdat de kwaliteit en actualiteit van de stukkenstroom toeneemt en dit anderzijds minder administratieve handelingen vergt.

Risico:

Er is geen risico. Bestaande evenementen en activiteiten kunnen worden gecontinueerd op bestaand niveau, er is echter geen ruimte voor uitbreiding

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

De mogelijkheid bestaat om deze maatregelen verder te intensiveren. De raad heeft de beschikking over het budget voor fractie ondersteuning van € 29.000. een keuze kan zijn om dit budget (gedeeltelijk) te verlagen of terug te brengen naar € 0.

Oplossingsrichting:

Functionaris subsidiewerving

Programma:

Alle

Voorstel college:

Ja, mits in regionaal verband en een positieve business case.

Toelichting:

Om inkomsten te genereren is vanuit uw raad een pleidooi gehouden voor het aanstellen van een functionaris subsidieverwerving. Als het aanstellen van een dergelijke functionaris de gemeente extra middelen oplevert is dit natuurlijk van toegevoegde waarde. Of dat het geval is, zal nader moeten worden onderzocht. Naast het geven dat de loonsom zal moeten worden terugverdiend, moet bij de afweging worden betrokken dat – zeker bij grotere infrastructurele projecten – de subsidiekanalen ook nu al succesvol worden aangeboord. Verder is het van belang ons te realiseren dat subsidies vanuit andere overheidsinstanties (provincie, rijk of Europese Unie) over het algemeen zijn gebaseerd op co-financieringsafspraken. Met andere woorden er zullen naast de subsidiebudgetten ook eigen middelen moeten worden ingezet. Er is sprake van toegevoegde waarde voor zover we kansen op subsidie missen binnen ons reguliere investeringsregime.

Wij zijn er van overtuigd dat voor zover het aanstellen van een functionaris subsidiewerving wordt overwogen, dit alleen kan renderen als dit met partners (in HLT of DBS verband) wordt gerealiseerd. Indien uw raad met dit beleidsvoornemen instemt zullen wij aan HLTsamen de vraag neerleggen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en voor zover de aanstelling van een functionaris subsidiewerving haalbaar lijkt te zijn dit te onderbouwen met een business case.

Risico:

Er liggen kansen op regionaal niveau, belangrijk is om dit samen te doen met onze regiogemeenten.

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

N.v.t.

Trede 4: In onvoorziene gevallen en incidentele gevallen inzetten van een deel van de algemene reserve

Oplossingsrichting:

Inzetten van de algemene reserve

Programma:

Alle

Voorstel college:

Ja, als laatste trede stelt het college voor om voor een aantal ambities die incidenteel zijn opgenomen in de begroting de algemene reserve in te zetten. Zie tabel 2, punt 4.

Toelichting:

In de meerjarenbegroting van 2021 zijn een aantal incidentele ambities opgenomen (zie bijlage 3). Deze incidentele ambities zijn budgetten die nodig zijn voor incidentele onderzoeken, handhaving buitengebied en data gedreven sturen.

Risico:

-

Mogelijkheden tot intensiveren maatregel:

Naast het inzetten van de algemene reserve voor incidentele budgetten is het ook een mogelijkheid om de algemene reserve in te zetten voor investeringen met incidenteel karakter of maatschappelijk rendement. Investeringen die in dit kader zijn genoemd zijn bijvoorbeeld de investeringen die voortkomen uit de centrumvisie voor de drie kernen, het creëren van een extra binnensportaccommodatie, integrale parkeervisie Warmond en de verwerving van gronden en opstallen in de nabijheid van de ruïne van Teylingen.
Daarnaast zijn de gevolgen van corona crisis ook nog niet volledig duidelijk. De inzet van de algemene reserve om incidentele tegenvallers op te vangen betreft ook een mogelijkheid.

Laatste stap Inkomstenverhoging lokale lasten

Teylingen is een gemeente waar het goed wonen en werken is. We hebben prachtige voorzieningen. Dat willen wij ook graag in de toekomst zo houden. We zien ons de komende jaren gesteld voor grote uitdagingen om onze dorpen vitaal te houden. We weten niet hoe de toekomst eruit zal zien en dat vraagt om veerkracht van het gemeentebestuur, maar ook van de burgers in Teylingen. In deze onzekere tijden wil het college dan ook juist blijven investeren in de afgesproken ambities van Vitaal Teylingen.

Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een oplopend financieel tekort in de begroting van de gemeente Teylingen. Ondanks de inzet van eerdere bezuinigingen, zoals de taakstelling op de HLTsamen organisatie van 5%  wordt Teylingen opnieuw geconfronteerd met een groot tekort. Oorzaken van deze tekorten zijn onder andere lagere inkomsten en de stijgende uitgaven in het sociale domein.
De lagere algemene uitkering wordt veroorzaakt door bijv. de invoering van de opschalingskorting op de algemene uitkering, maar ook de korting die is doorgevoerd door de snel stijgende WOZ waarde in onze gemeente (korting :  € 404.000).  Daarnaast krijgen wij vanaf 2021ook  te maken met het feit dat de lening ( €25,5 miljoen) aan de BNG vervalt en wij geen rente meer ontvangen (2021: €  600.000  en vanaf 2022: (€ 900.000).
Het financiële tekort van Teylingen kan nog verder oplopen door de effecten van de corona-crisis die nu nog niet duidelijk zijn.

 Als laatste stap stelt het college voor om het Ozb-tarief te verhogen met 8,5%. Deze verhoging is naast de inflatieverhoging van het tarief met 1,8%. In de paragraaf lokale heffingen is visueel weergegeven wat dit betekent voor onze inwoners en bedrijven. In het kort komt dit neer voor een woning met een waarde van € 300.000  een stijging van €18,-  (10,3% totale stijging van het tarief).  Bij een hogere waarde van de woning neemt de stijging van het Ozb bedrag verhoudingsgewijs toe (bijv.  €  600.000,  Ozb bedrag €36,-).

Daarnaast melden wij ook dat de gemeenteraad (12 maart 2020) heeft besloten om de afvalstoffenheffing per 1 januari 2021 te wijzigen. Dit betekent voor een huishouden met een verzamelcontainer voor een meerpersoonshuishouden een verlaging van € 51,-. En voor een huishouden met een verzamelcontainer voor een eenpersoonshuishouden een stijging van € 18,-.

In vergelijking met de woonlasten in de omringende gemeenten blijft Teylingen laag.
In het onderstaande overzicht zijn de woonlasten 2020 voor eigenaren en huurders weergegeven van de regiogemeenten. Dit overzicht is op basis van het Coelo Rapport “Atlas van de lokale lasten 2020”.
Dit betreffen de woonlasten voor Ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing, voor een woning met een gemiddelde waarde.


Bron: Rapport Atlas van de lokale lasten 2020

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32