Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Deze paragraaf beschrijft het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie tot elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Het doel is om overzicht te krijgen in het onderhouden van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Dit is van belang omdat met dit onderhoud een substantieel deel van de begroting is gemoeid.
De gemeente Teylingen heeft een groot areaal aan openbare ruimte in beheer. Er zijn veel middelen nodig voor de instandhouding van de inrichting van de openbare ruimte, zoals wegen, riolering, water, groen, verlichting en gebouwen. De middelen die beschikbaar worden gesteld worden ingezet om het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau te realiseren.

Wat willen we bereiken?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving van onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we met onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

Wat doen wij daarvoor?

Prioriteiten

Doelstelling

Activiteiten 2020

Beheerplannen worden actueel gehouden.

Structureel een adequaat onderhoudsniveau realiseren.

Beheerplannen worden (regionaal) zoveel mogelijk geüniformeerd om integraal beheer mogelijk te maken en meer duurzame oplossingen mogelijk te maken.

Toepassing LED verlichting.

Minder energieverbruik en vermindering uitstoot CO2.

Volgens een geactualiseerd vervangingsplan wordt de openbare verlichting vervangen door LED.

Toepassing meetnet in rioolstelsel.

Waterkwaliteit verbeteren.
Het rioolstelsel is met telemetrie en automatisering uitgebreid zodat we het stelsel kunnen monitoren.

Het analyseren en verwerken van de meetgegevens en vervolgens vaststellen van eventuele benodigde acties.

Onkruidbestrijding op verharding verduurzamen.

Het schoonhouden van verharding integraal aan pakken

Het schoonhouden en onkruidvrij houden van de verharding op beeldkwaliteit zonder bestrijdingsmiddelen.

Opstellen van beleid.

Met nieuw beleid, passend in het huidige tijdsbeeld, kunnen nieuwe uitvoeringsprogramma's worden opgesteld.

Uitvoering van programma's op basis van beleid duurzaamheid openbare ruimte, afvalbeleid, beleid groen,  beleid wegen en speelplaatsen.

Samenwerking met 3 andere gemeenten, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het waterleidingsbedrijf Dunea.

Opstellen van een Integraal Afval Waterketenplan (IAWKP)

Uitwerken van vastgesteld IAWKP in afzonderlijke projecten.

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam Beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Meerjaren Onderhouds Plan (MOP)

Looptijd

2017-2036

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening gebouwen

Voorziening gebouwen

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

1412

1549

1.727

1.803

Storting

 381

 381

 381

 381

Uitname

244

203

305

305

Stand per 31 december

1.549

1727

1.803

1.879

Uitvoering in 2021

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen.

Riolering

Naam Beleidsplan

Integraal Afvalwaterketenplan

Vastgesteld

2017

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

n.v.t.

Looptijd

n.v.t.

Actualisatie

n.v.t.

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening vervangingsreserve Riolering Voorziening egalisatie riool

Onderwerp

2021

2022

2023

2024

(€ 1.000)

Investeringsbedragen

3.467

334

Bedragen t.l.v. exploitatie

2.152

2.185

2.231

2.231

Bedragen t.l.v. voorziening

988

558

701

1258

Voorziening vervangingsreserve riolering

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

1.905

1.331

2641

360

Storting

964

1009

1055

1.054

Uitname

1.537

1.564

1.461

1.200

Stand per 31 december

1.331

776

369

223

Voorziening egalisatie riool

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

0

0

0

0

Storting

0

0

0

0

Uitname

0

0

0

0

Stand per 31 december

0

0

0

0

Uitvoering in 2021

Teylingen

Uitvoeren maatregelenplan riolering 2019 - 2023
Uitvoeren vervangingsplanning elektromechanische installaties  rioolgemalen, randvoorzieningen  en drukrioleringsunits
Aansluiting ongerioleerde percelen en woonboten

Toelichting:

In 2019 is  er een maatregelenplan opgesteld voor het vrijvervalrioolstelsel van de gemeente Teylingen op basis van de uitgevoerde rioolinspecties. Dit plan heeft geleid tot een reparatie-/renovatie-/vervangingsplan voor 2019 t/m 2023.
Daarnaast is er in 2018 een onderzoek gestart voor het oplossen van de huidige emissieproblemen in het rioolstelsel van Sassenheim. Aanvullend voeren we voor alle drie de kernen een stresstest regenwatersystemen uit, afgestemd op de meest recente ontwikkelingen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Zo wordt in alle drie de kernen inzicht verkregen in de kwetsbaarheid en risico's op schade en overlast bij extreme regenval en kunnen vervolgens slimme oplossingsrichtingen worden gezocht binnen de openbare ruimte voor het verhogen van de klimaatbestendigheid. Voor Sassenheim wordt een integrale aanpak uitgewerkt die verhogen van de klimaatbestendigheid en aanpak van de emissieproblematiek het meest doelmatig combineert. In 2020 is dit onderzoek naar verwachting geheel afgerond en kunnen de benodigde maatregelen worden ingepland.
Ook is in samenwerking met de Bollenstreek het opstellen van een afvoerstructuurplan voor Teylingen gepland. Dit plan omvat een blauwdruk van de toekomstige riool- en drainagestelsels, waarbij waterstromen worden ontvlecht, voldoende bescherming wordt geboden tegen wateroverlast en ontwikkelingen worden gefaciliteerd. Het afvoerstructuurplan beschrijft een marsroute met de benodigde aanpassingen aan de rioleringsstelsels en biedt bouwstenen voor het via verordeningen en communicatie eventueel beïnvloeden van het gebruik van de riolering, zoals bijvoorbeeld het verplicht afkoppelen door burgers en bedrijven. Als eerste is in 2020 binnen de Bollenstreek gestart met Lisse en Noordwijkerhout.

In 2021 wordt in het Cluster Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Lisse, het hoogheemraadschap van Rijnland en het waterleidingsbedrijf Dunea een nieuw afvalwaterketenplan opgesteld en ter vaststelling voorgelegd.

Groen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Groen  (De waarde van Groen)

Vastgesteld

2016

Looptijd

2016-2020

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2021

2022

2023

2024

(€ 1.000)

Investeringsbedragen

0

0

 0

Uitvoering in 2021

Warmond

 Opknappen diverse groenborders gericht op biodiversiteit

Sassenheim

 Opknappen diverse groenborders gericht op biodiversiteit

Voorhout

 Opknappen diverse groenborders gericht op biodiversiteit

Toelichting:
In 2020 is gestart met het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen, waardoor het beleidsplan groen komt te vervallen en het groenbeleid in de omgevingsvisie zal worden opgenomen.

In 2021 zal er een groenbeheerplan/ uitvoeringsprogramma worden opgesteld met bijbehorende meerjarenbegroting en waarin ook de relatie gelegd wordt met biodiversiteit en klimaatadaptatie.

De uitvoering zal steeds meer gericht gaan worden op ecologisch beheer wat de biodiversiteit van zowel planten als insecten zal bevorderen. Zo gaan we testen met sinusbeheer om zo de omstandigheden van insecten en met name vlinders zo goed mogelijk te krijgen.

Bomen

Naam Beleidsplan

Bomenbeleidsplan

Vastgesteld

2014

Looptijd

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

-

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2021

2022

2023

2024

(€ 1.000)

Investeringsbedragen

146

Bedragen t.l.v. exploitatie*

 120

  120

  120

  120

Toelichting:
Groenprojecten worden zoveel mogelijk in participatie uitgevoerd. In overleg met omwonenden wordt bepaald welke keuzes worden gemaakt om het groen- of de bomenstructuur te verbeteren of aan te passen. Voor het uitvoeren van het boombeleidsplan is in de exploitatie structureel een bedrag van € 120.000 opgenomen.

Onderhoud:
Jaarlijks wordt 1/3 deel van het bomenbestand beoordeeld, waar nodig worden maatregelen genomen zoals het snoeien en incidenteel vervangen van bomen. Het gebied wat in 2021 zal worden beoordeeld is Sassenheim.

 Vervanging bomen:
Voor het vervangen van bomen staan de volgende locaties ingepland:
Voorhout: Bloemenschans
Sassenheim: Wilhelminalaan e.o.

Ziekte en Plagen:
Bestrijding van de eikenprocessierups.

Sinds een aantal jaar is ook de eikenprocessierups in Teylingen aanwezig en het aantal bomen waar nesten van de rups wordt waargenomen groei elkaar jaar. Bestrijding vind plaats door het wegzuigen van de nesten uit de bomen.
 
Om de rups tegen te gaan hebben wij in februari 2020 zo’n 30 nestkasten opgehangen op locaties waar vorig jaar de eikenprocessierupsen zijn waargenomen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijke balans. Dit doen we door, naast nestkasten op te hangen, bermen ecologisch te maaien en in te zaaien om zodoende het aantal plantensoorten in een gebied weer te laten toenemen. Hierdoor worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken, deze dragen bij aan het herstellen van de natuurlijke balans. Ten slotte streven wij naar meer diversiteit in het bomenbestand.

De (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups zal de komende jaren naar verwachting steeds intensiever worden wat dan ook financiële gevolgen zal hebben.

Wegen

Naam Beleidsplan

Beleidsnotitie Wegen 2017-2021

Vastgesteld

2017

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerplan Wegen 2017-2021

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening wegen

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

(x € 1.000)

Investeringsbedragen

 13.607

 3.785

 150

 150

Bedragen t.l.v. exploitatie

 1.646

1.785

2.084

2.104

Bedragen t.l.v. voorziening

 752

700

 700

 700

Voorziening wegen

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

807

708

608

508

Storting

 600

 600

 600

 600

Uitname

700

 700

 700

700

Stand per 31 december

708

608

508

409

Uitvoering in 2021

Teylingen

Belijning, Klein onderhoud wegen, klein onderhoud asfalt.

Beleidsplans wegen

Opstellen beleidsplanwegen 2021-2025

Teylingen

Groot onderhoud asfalt en elementen op basis van de visuele inspectie oktober 2020

Toelichting:
In het investeringsbedrag van 13.6 miljoen zit een bedrag van 7 miljoen voor de Noordelijke Randweg.

De toevoeging aan de voorziening wegen is in 2019 van € 700.000 structureel teruggebracht naar € 600.000. Dit betreft een bezuinigingsmaatregel. Deze maatregel heeft een negatief effect op de meerjarenonderhoudsplanning voor de discipline wegen. Verwachting is dat we een aantal projecten niet kunnen uitvoeren en de kwaliteit van de wegen een lager niveau zal kennen dan men tot op heden gewend was. De aanpassing in de planning van de werkzaamheden wordt doorgevoerd zodra de begroting met deze bezuinigingsmaatregel is vastgesteld.

In 2021 wordt een nieuw beleidsplan wegen voor de planperiode 2022 tot en met 2026 opgesteld en ter vaststelling voorgelegd.

Speelplaatsen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan speelplaatsen 2015-2024

Vastgesteld

2015

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens

Actualisatie

2020

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2021

2022

2023

2024

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

185

190

194

232

Exploitatiebedragen

29

29

30

31

Uitvoering in 2020

Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen

Hoofdinspectie uit laten voeren

Plattegrond met speelplaatsen gepubliceerd

Jaarlijks onderhoud op val ondergronden

Uitvoeren van groot onderhoud

Uitvoering in 2021

Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen

Hoofdinspectie uit laten voeren

Plattegrond met speelplaatsen actualiseren

Jaarlijks onderhoud op val ondergronden

Uitvoeren van groot onderhoud

Opmerkingen
In 2020 zijn speelplaatsen aangelegd waarvoor in 2019 opdracht is gegeven. Er is een verzoek ingediend om het resterende budget van 2019 € 160.000,- over te hevelen naar 2020.
Het vervangingsplan spelen is geactualiseerd en verwerkt in deze begroting.

Straatmeubilair, bebording en wegbewijzering

Naam Beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

2020/2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2020/2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsprogramma straatmeubilair en een beheerplan straatmeubilair. Dit programma wordt in 2020 / 2021 aan het college aangeboden.

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2021

2022

2023

2024

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

0

0

0

0

Bedragen t.l.v. exploitatie

41

42

43

44

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

Uitvoeringsplan straatmeubilair definitief maken

Beheerplan straatmeubilair definitief maken

Al het straatmeubilair is in kaart gebracht

Een saneringsvoorstel verkeersborden wordt uitgewerkt

Er zijn een aantal hekwerken en poorten aangebracht

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit)

Vast laten stellen uitvoeringsplan straatmeubilair

Uitvoering geven aan het beheerplan straatmeubilair

Jaarlijkse inspectie en jaarlijks onderhoud NBd wegbewijzering

Beheer en onderhoud openbare watertappunten

Saneringen verkeersborden uitvoeren

Openbare verlichting

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Alle verlichting in 2030 vervangen door LED

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerplan Openbare verlichting 2019-2023

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2021

2022

2023

2024

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

627

627

627

627

Bedragen t.l.v. exploitatie

195

195

195

195

**bedragen conform  Raadsvoorstel beleidsplan**
De exploitatiekosten bestaan uit  onderhoudskosten (€ 170.000,-)  en advieskosten ( € 25.000,-).

Uitvoering in 2021

Teylingen

Op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de verlichting vervangen door LED-verlichting met als doel om in 2030 t.o.v. 2013 50% energie te besparen. In 2030 is dan alles LED-verlichting.

Civiele kunstwerken

Naam Beleidsplan

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2019

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2019

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening / reserve

Voorziening onderhoud civiele kunstwerken

Onderwerp

2021

2022

2023

2024

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

88

253

240

22

Bedragen t.l.v. exploitatie

 40

 22

 22

 22

Bedragen t.l.v. voorziening

383

234

121

123

Voorziening Kunstwerken

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

652 

489

474

553

Storting

 220

 220

220

 220

Uitname

 383

 234

 141

 123

Stand per 31 december

489

474

533

630

Uitvoering in 2021

Sassenheim

-

Voorhout

Exploitatie: Onderzoek geluidschermen en -wallen.

Warmond

Investering: vervanging aanlegsteiger Koudenhoorn.

Toelichting:
In 2019 is het nieuwe Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2019-2023 vast gesteld dat kaders omvat voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht geeft in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende jaren te kunnen uitvoeren.

Baggeren

Naam Beleidsplan

Baggerbeheerplan gemeente Teylingen 2015-2024

Vastgesteld

2014

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water)

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Baggerbeheerplan gemeente Teylingen 2015-2024

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening waterwegen

Voorziening waterwegen

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

147

197

172

157

Storting

 75

 75

 75

 75

Uitname

25

100

90

90

Stand per 31 december

197

172

157

142

Uitvoering in 2021

Teylingen

In het 1e kwartaal 2019 hebben we gebaggerd in Teylingen in HLT verband. In 2020 wordt  een nieuw baggerbestek in HLT verband, wat in 2021 zal worden uitgevoerd

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32