Begroting 2021

Home

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Afval

Lasten

-3.036

-2.849

-2.750

-2.705

-2.705

-2.705

Baten

4.826

4.508

4.372

4.372

4.372

4.372

Saldo

1.790

1.658

1.622

1.667

1.667

1.667

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

Baten

44.625

45.431

46.755

47.181

47.230

47.353

Saldo

44.625

45.431

46.755

47.181

47.230

47.353

Arbeidsparticipatie

Lasten

-349

-385

-395

-405

-419

-419

Baten

Saldo

-349

-385

-395

-405

-419

-419

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-56

-86

-86

-86

-86

-86

Baten

71

83

84

84

84

84

Saldo

15

-3

-2

-2

-2

-2

Begeleide participatie

Lasten

-2.798

-2.576

-2.680

-2.578

-2.479

-2.493

Baten

Saldo

-2.798

-2.576

-2.680

-2.578

-2.479

-2.493

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-6

-6

-6

-6

-6

Baten

Saldo

-6

-6

-6

-6

-6

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-475

-404

-403

-393

-391

-491

Baten

2.026

71

71

71

71

71

Saldo

1.551

-333

-331

-321

-320

-420

Belastingen overig

Lasten

-102

Baten

3.207

3.030

3.230

100

100

100

Saldo

3.105

3.030

3.230

100

100

100

Bestuur

Lasten

-2.795

-1.925

-1.896

-1.894

-1.894

-1.894

Baten

53

Saldo

-2.742

-1.925

-1.896

-1.894

-1.894

-1.894

Burgerzaken

Lasten

-1.929

-1.994

-1.886

-1.878

-1.923

-1.923

Baten

508

640

640

640

640

640

Saldo

-1.420

-1.353

-1.246

-1.237

-1.282

-1.282

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-2.627

-2.680

-2.755

-2.752

-2.752

-2.752

Baten

225

241

242

242

242

242

Saldo

-2.402

-2.439

-2.513

-2.510

-2.510

-2.510

Cultureel erfgoed

Lasten

-200

-157

-159

-141

-133

-127

Baten

Saldo

-200

-157

-159

-141

-133

-127

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-730

-885

-776

-774

-774

-774

Baten

168

181

155

155

155

155

Saldo

-563

-703

-622

-619

-619

-619

Economische ontwikkeling

Lasten

-1.680

-1.709

-1.658

-1.656

-1.656

-1.656

Baten

136

130

130

330

330

330

Saldo

-1.544

-1.579

-1.528

-1.326

-1.326

-1.326

Economische promotie

Lasten

-100

-154

-196

-136

-136

-136

Baten

141

123

123

123

123

123

Saldo

41

-54

44

102

-37

-37

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

-32

Baten

Saldo

-32

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-606

-709

-922

-922

-922

-922

Baten

Saldo

-606

-709

-922

-922

-922

-922

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

-3.796

-17.975

-8.128

-826

Baten

3.739

16.061

8.105

831

Saldo

-57

-46

-22

5

Inkomensregelingen

Lasten

-6.515

-10.344

-6.404

-6.403

-6.403

-6.403

Baten

5.314

8.697

5.374

5.374

5.374

5.374

Saldo

-1.202

-1.647

-1.030

-1.029

-1.029

-1.029

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-6.647

-6.838

-6.688

-6.431

-6.431

-6.431

Baten

Saldo

-6.647

-6.838

-6.688

-6.431

-6.431

-6.431

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-6.133

-6.685

-7.099

-7.104

-7.104

-7.104

Baten

Saldo

-6.133

-6.685

-7.099

-7.104

-7.104

-7.104

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-539

-483

-464

-464

-464

-464

Baten

Saldo

-539

-483

-464

-464

-464

-464

Media

Lasten

-828

-828

-836

-835

-835

-835

Baten

24

25

25

25

25

25

Saldo

-804

-804

-811

-810

-810

-810

Milieubeheer

Lasten

-1.381

-1.252

-1.481

-1.496

-1.496

-1.496

Baten

21

113

113

113

113

Saldo

-1.381

-1.252

-1.368

-1.383

-1.383

-1.383

Musea

Lasten

-55

-41

-41

-41

-41

-41

Baten

158

162

165

165

165

165

Saldo

102

120

123

123

123

123

Mutaties reserves

Lasten

-1.950

-1.707

-258

1.017

1.513

1.746

Baten

4.320

4.355

3.242

2.636

2.515

2.536

Saldo

2.370

2.648

2.867

3.539

4.052

4.306

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-1.230

-1.219

-1.244

-1.243

-1.243

-1.243

Baten

249

228

230

230

230

230

Saldo

-981

-991

-1.014

-1.013

-1.013

-1.013

Onderwijshuisvesting

Lasten

-2.037

-2.141

-2.086

-1.820

-2.266

-2.266

Baten

85

46

47

47

47

47

Saldo

-1.952

-2.095

-2.039

-1.773

-2.219

-2.219

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-190

-200

-200

-200

-200

-200

Baten

Saldo

-190

-200

-200

-200

-200

-200

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-2.561

-2.836

-2.732

-2.713

-2.699

-2.712

Baten

61

131

131

131

131

131

Saldo

-2.500

-2.705

-2.601

-2.581

-2.567

-2.580

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-731

-1.045

-1.077

-1.027

-1.027

-1.027

Baten

31

38

38

38

38

38

Saldo

-700

-1.006

-1.038

-988

-988

-988

Overhead

Lasten

-10.681

-9.176

-10.035

-10.046

-9.856

-9.813

Baten

127

134

136

136

136

136

Saldo

-10.554

-9.041

-9.899

-9.910

-9.720

-9.677

Overige baten en lasten

Lasten

179

106

234

183

76

-48

Baten

63

-5

-5

-5

-5

-5

Saldo

242

196

229

178

71

-53

OZB niet-woningen

Lasten

-252

-251

-251

-251

-251

-251

Baten

2.017

1.981

2.195

2.729

2.729

2.729

Saldo

1.765

1.730

1.944

2.478

2.478

2.478

OZB woningen

Lasten

-252

-251

-251

-251

-251

-251

Baten

3.618

3.888

4.342

5.434

5.466

5.525

Saldo

3.366

3.637

4.091

5.183

5.215

5.275

Parkeerbelasting

Lasten

Baten

11

11

11

11

11

11

Saldo

11

11

11

11

11

11

Parkeren

Lasten

-105

-144

-150

-155

-155

-155

Baten

12

18

18

18

18

18

Saldo

-93

-125

-132

-137

-137

-137

Recreatieve havens

Lasten

-448

-409

-368

-368

-368

-368

Baten

81

61

61

61

61

61

Saldo

-367

-348

-307

-307

-307

-307

Riolering

Lasten

-1.867

-2.084

-2.152

-2.185

-2.231

-2.231

Baten

2.796

2.997

3.107

3.135

3.215

3.215

Saldo

929

914

955

950

984

984

Ruimtelijke ordening

Lasten

-1.539

-2.258

-1.544

-1.427

-1.427

-1.427

Baten

65

65

65

Saldo

-1.539

-2.353

-1.544

-1.362

-1.362

-1.362

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-3.124

-4.212

-3.323

-3.326

-3.333

-3.333

Baten

125

280

222

222

222

222

Saldo

-2.999

-3.932

-3.101

-3.104

-3.111

-3.111

Sportaccommodaties

Lasten

-2.238

-2.284

-2.391

-2.792

-2.786

-2.847

Baten

202

224

227

227

227

227

Saldo

-2.036

-2.060

-2.163

-2.565

-2.559

-2.620

Sportbeleid en activering

Lasten

-277

-425

-318

-300

-300

-300

Baten

39

Saldo

-238

-425

-318

-300

-300

-300

Treasury

Lasten

-710

-655

-575

-561

-561

-561

Baten

2.178

2.071

1.470

1.170

1.170

1.170

Saldo

1.468

1.416

896

610

610

610

Verkeer en vervoer

Lasten

-3.631

-3.346

-3.480

-3.654

-3.869

-4.041

Baten

262

116

116

116

116

116

Saldo

-3.369

-3.230

-3.364

-3.538

-3.753

-3.925

Volksgezondheid

Lasten

-1.314

-1.501

-1.667

-1.651

-1.651

-1.651

Baten

34

25

25

25

25

25

Saldo

-1.279

-1.476

-1.642

-1.626

-1.626

-1.626

Wijkteams

Lasten

-2.348

-2.199

-2.091

-2.027

-2.027

-2.027

Baten

3

3

3

3

3

3

Saldo

-2.346

-2.196

-2.088

-2.024

-2.024

-2.024

Wonen en bouwen

Lasten

-2.155

-2.193

-2.077

-2.060

-2.030

-2.030

Baten

1.334

744

544

544

544

544

Saldo

-821

-1.449

-1.533

-1.516

-1.486

-1.486

Totaal saldo taakvelden

0

-2.816

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32