Begroting 2021

Programmaplan

Programma 4 Duurzaam denken en doen

Wij staan voor het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld. Wij willen dat ook de generaties na ons prettig kunnen leven in Teylingen. Daarom is duurzaam denken en doen de standaard in al het werk van de gemeente. We richten onze interne processen hierop in.
Een duurzame manier van leven is niet vrijblijvend en kunnen we alleen samen realiseren. In 2030 functioneert Teylingen als lokale overheid volledig duurzaam. Daarmee vervullen we als overheid een voorbeeldrol. We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners om ons voorbeeld te volgen. Wij gaan daarbij uit van de kracht van initiatieven uit het bedrijfsleven en de samenleving.

Speerpunten
De belangrijkste speerpunten in het programma Duurzaam denken en doen zijn:

  • Uitvoering van het regionaal energieakkoord en het opstellen van de Regionale Energiestrategie
  • Het opstellen van een Lokale Energiestrategie en de Transitie Visie Warmte
  • We versnellen waar mogelijk het opwekken van duurzame energie, lokaal en regionaal
  • We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie op de terreinen waar dat nodig is
  • Bij de afvalinzameling richten we ons op minimaal 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar .
  • We stellen in 2021 plannen op voor biodiversiteit/natuur en voor circulaire economie.
  • We spannen ons in voor subsidies en cofinanciering van duurzame doelstellingen.
  • We versterken onze strategische agenda in nauw overleg met inwoners, bedrijfsleven en de raad; we streven naar een maatschappelijk breed gedeelde basis voor de verdere duurzame ontwikkeling van de Teylingse gemeenschap.
  • Waar mogelijk en zinvol werken we nauw samen met de andere gemeenten in de regio Duin- en bollenstreek.

Trends en ontwikkelingen
Maatschappelijk bewustzijn over het belang van duurzame ontwikkeling groeit
De aandacht voor allerlei vormen van duurzame ontwikkeling groeit  snel. Het onderwerp heeft een dominante plaats gekregen inclusief media-aandacht. Daarmee groeit het besef bij veel mensen dat actie noodzakelijk is, en dat die actie begint in het eigen huis, bij het eigen gedrag.
Gemeenten krijgen meer vragen, meer mensen willen ook betrokken zijn bij de actie, of hun mening geven over ontwikkelingen. Die ontwikkeling naar brede participatie is een belangrijke stap om een duurzame toekomst van en voor iedereen te ontwikkelen. Desondanks staan we pas aan het begin van deze ontwikkeling, die we moeten koesteren en versterken. De komende jaren wordt blijvend aandacht gegeven aan zowel kennis als handelingsperspectief en ook aan urgentie. Die laatste is er om een duurzame ontwikkeling te versnellen.

Duurzame ontwikkeling met Global Goals: voor een duurzame samenleving waarin iedereen mee kan komen
In de afgelopen jaren is inzichtelijk gemaakt waar we het met duurzaamheid cq duurzame ontwikkeling over moeten hebben. Dat is belangrijk omdat we het hebben over gemeenschappelijke belangen en gezamenlijke doelen, die per gemeente kunnen verschillen.

De Verenigde Naties hebben met de uitwerking van de Sustainable Development Goals een kader gegeven dat bruikbaar is om meer begrip te krijgen over wat allemaal met een duurzame toekomst samenhangt. Maar ook geven deze SDG’s richting aan het keuzeproces. Alles doen hoeft niet. Je kiest  de Global Goasl die voor jouw gemeente wenselijk en uitvoerbaar zijn.

De VNG heeft een vertaling gemaakt voor de gemeenten: de Global Goals. Door nu aan te sluiten bij deze koers, verbindt Teylingen zich aan deze wereldwijde doelstellingen, met alle ruimte om zelf te kiezen waar de gemeente voluit voor wil gaan, en waarvoor ook niet. Dat geeft focus aan onze acties, maar zorgt dat we ook blijven zien waar we geen acties aan besteden, maar wat wel belangrijk is voor een duurzame toekomst.

Duurzame ontwikkeling: belangrijk thema in de Omgevingsvisie voor gemeente en gemeenschap
Gemeenten ontwikkelen zich in een dynamische, snel veranderende omgeving. De grootste uitdaging nu is om als gemeente een nieuwe werkwijze aan te pakken via de Omgevingsvisie, met de eigen gemeenschap. De positie van de gemeente verandert en de betrokkenheid van inwoners wordt groter. De komende jaren moet die ontwikkeling zich voltrekken.

In dat proces moet veel aandacht zijn voor duurzame ontwikkeling, juist omdat de Omgevingsvisie ver vooruit moet kijken. Ons perspectief is belangrijk bij het maken van keuzes voor een duurzame toekomst, expliciet voor onze kinderen en ook hun kinderen.
Daarom moeten we voor die duurzame toekomst fundamentele keuzes durven maken, heilige huisjes omgooien, en met een scherp oog voor wat onze gemeenschappelijke toekomst kan bedreigen, keuzes maken. Dat veranderingsproces staat nog aan het begin, en is de grootste uitdaging voor iedere gemeente.

Klimaat en energie: systematische uitwerking als basis voor toekomstige stappen
De energietransitie vraagt een gestructureerde aanpak en een lange adem. De gemeenten hebben een belangrijke rol richting de eigen inwoners en bedrijven om de energietransitie op een voor iedereen te hanteren wijze te laten plaatsvinden. De uitwerking in een Regionale Energie Strategie (RES) en de lokale vertaling daarvan naar een Lokale Energie Strategie (LES) en Transitie Visie Warmte (TVW) moeten aan iedereen richting gaan geven voor de uit te voeren acties, de rolverdeling, financiële aspecten, de ontwikkeling van een nieuwe ruimtelijke benadering waarin ook het energielandschap een plaats kan vinden.

De kracht van een breed gedragen RES en LES moet zijn dat met een scherp oog op de ambities voor de lange termijn, een consistente uitvoering tot stand komt waarin effectieve en efficiënte maatregelen er voor zorgen dat de gemeente grote stappen vooruit kan blijven maken in de energietransitie.

Toekomstgerichte bestuurskracht: samen werken aan gezamenlijke doelstellingen
Duurzame ontwikkeling kan niet gaan over Teylingen alleen. Teylingen is geen veilig eiland maar onderdeel van grotere gemeenschappen. Veel uitdagingen zijn niet goed hanteerbaar voor een gemeente alleen. Daarom is samenwerken, vanuit gemeenschappelijke doelen, met de bereidheid om het hogere doel vóór het lokale belang te laten gaan, een randvoorwaarde om duurzame ontwikkelingen tot stand te brengen.

Teylingen werkt al intensief samen met Hillegom en Lisse, in de Duin- en Bollenstreek, in Holland-Rijnlandverband. Die samenwerkingen bieden de beste kans om samen grotere stappen te zetten dan iedere gemeente voor zichzelf kan nemen. Die uitvoeringskracht, ondersteund door een toekomstgerichte bestuurlijke samenwerking, biedt de beste kans voor een duurzame ontwikkeling die leidt naar een duurzame toekomst voor iedereen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-6.389.043

7,4 %

Baten

7.632.575

8,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32