Begroting 2021

Home

Algemeen

Programma’s in vogelvlucht

Prettig wonen voor iedereen
Wij streven naar een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving voor iedereen. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en werknemers, voor gezinnen en alleenstaanden, voor gezonde mensen en mensen met een aandoening en/of beperking. Ons uitgangspunt is een sociaal inclusieve samenleving.

We staan samen voor de uitdaging om ruimtelijke en sociale vraagstukken met elkaar in verbinding te brengen en in samenhang te bezien. Met inwoners, ondernemers en instellingen stellen we een omgevingsvisie op voor Teylingen. We bedenken met elkaar hoe we de fysieke leefomgeving van onze gemeente graag zien, nu en in de toekomst. Ook maken we met onze inwoners en andere belanghebbenden een nieuwe woonvisie. Daarbij bekijken we of het wenselijk en mogelijk is Teylingers voorrang te geven bij woningtoewijzing.

Met onze inwoners en andere belanghebbenden hebben we het Woonprogramma 2020-2024 opgesteld, dit jaar gaan we verder met de uitvoering. Teylingen is een aantrekkelijke woongemeente, waarin de vraag naar woningen blijft toenemen. Met het aanbod van woonruimte sluiten we aan bij de woonbehoefte van inwoners en blijven we bouwen in de vrije sector en de (sociale)huur. We dagen marktpartijen uit om met onconventionele woonconcepten te komen om snel en flexibel woonruimte te realiseren, ook voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen. Bij een goed woonklimaat horen ook voldoende groen, recreatiemogelijkheden dicht bij huis en een open landschap met aandacht voor biodiversiteit.

We hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid. Daarom zijn wij bezig met het opstellen van een mobiliteitsplan. Met de lokale middenstand, citymanagement en onze inwoners slaan we de handen ineen om onze winkelcentra gezellig, aantrekkelijk en levendig te houden. Na de aanleg van de Noordelijke Randweg wordt het mogelijk het centrum van Voorhout autoluw te maken. Ook hebben we – voor wonen, werken en winkelen - aandacht voor goede parkeervoorzieningen.

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij bestrijding van de georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving. Daarom is er een strategisch veiligheidsplan in participatie gemaakt en door de gemeenteraad vastgesteld. Jaarlijks stelt het college een uitvoeringsprogramma vast. Onderdeel van de prioriteiten in het strategische veiligheidsplan is de aandacht voor ondermijning. In 2020 is dit geëvalueerd en in de meerjarenbegroting ziet u een meerjarige verlening van de aandacht financieel vertaald.

Energiek en sociaal Teylingen
Het college staat voor een sociaal, klantgericht en rechtvaardig beleid waarbij mensen centraal staan en niet de regels. We gaan uit van de vitaliteit van onze inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties, die hun leven en dromen vormgeven zoals zij dat willen. We creëren hiervoor de randvoorwaarden, met als doel een energieke en krachtige samenleving. Degenen die het niet op eigen kracht redden, ondersteunen we actief. We gaan daarbij uit van wat mensen wél kunnen en stimuleren talenten.

De Jeugdwet en de Participatiewet zijn in 2015 overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Tegelijkertijd is op dat moment de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verder uitgebreid met gemeentelijke taken. We willen deze “nieuwe” taken en bevoegdheden zo goed mogelijk invullen en zijn met de uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke partners en onze cliënten in gesprek over creatieve en innovatieve aanpakken.

We sluiten aan bij trends en ontwikkelingen in de samenleving. We hebben oog voor maatwerk en de menselijke maat. Waar wij zelf invloed kunnen uitoefenen, treden we vlot en daadkrachtig op. Waar dat niet kan, behartigen wij de belangen van onze inwoners actief. Op het gebied van kunst en cultuur zetten we ons in om de Ruïne van Teylingen uit te laten groeien tot een publiekstrekker voor toeristen.

Ondernemend en bruisend Teylingen
Ruimte voor ondernemerschap staat voorop. Wij zien onze rol vooral in het creëren van goede randvoorwaarden om te ondernemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. Wij zetten dan ook vol in op samenwerking in de regio met de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek. Deze stichting, opgericht door de 5 regionale gemeenten, versterkt en stimuleert de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven – en kennisinstellingen met als doel de regionale economie te versterken. Goede randvoorwaarden voor ondernemers creëren we met een stevige centrumvisie, met het leggen van relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met aandacht voor de fysieke en digitale infrastructuur en met het stimuleren van duurzaam handelen.

De centrumvisie is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van onze drie dorpscentra Warmond, Voorhout en Sassenheim. In die visie op de drie dorpscentra van Teylingen, dienen de problemen, kansen en uitdagingen die in de centra spelen en die nog op ons afkomen integraal afgewogen te worden. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is nagedacht over de toekomst van de dorpen. Het water in Warmond, het horeca-aanbod van Voorhout, de verschillende soorten winkels in Sassenheim; het zijn positieve punten die we afgelopen jaar hoorden over onze drie centrumgebieden. Na besluitvorming over de centrumvisie maken we een start met de uitvoering van de plannen.

Stichting Citymanagement Teylingen heeft als doel het economische functioneren van de kernen van de gemeente Teylingen te verbeteren en stimuleren. Voorheen lag de focus van de stichting op de drie dorpscentra. Nu wil zij er ook zijn voor de ondernemers in het buitengebied en op de bedrijventerreinen. Citymanagement heeft bovendien een actieve en verbindende rol gekregen bij het verduurzamen van de lokale economie. Op basis van de goedgekeurde centrumvisie zal het convenant met de Stichting Citymanagement worden aangepast.

Duurzaam denken en doen
Bij alle plannen en projecten hebben we aandacht voor duurzaamheid. Denk aan duurzaam wonen, maar bijvoorbeeld ook aan duurzaam werk voor mensen met een beperking. Duurzaamheid gaat over het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld.

Het college wil graag het goede voorbeeld geven. Ook wij willen dat de generaties na ons prettig kunnen leven in Teylingen. Daarom is duurzaam denken en doen de standaard in ons werk. Daar richten we onze processen op in.

Onze ambitie is om in 2030 als gemeentelijke organisatie, en met onze gemeentelijke eigendommen, volledig duurzaam te zijn. We streven naar een duurzame manier van denken, werken en leven. Wij gaan uit van de kracht van onze inwoners, ondernemers en instellingen om ideeën en plannen te bedenken die bijdragen aan het verduurzamen van onze samenleving.

We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners die zich hiervoor inzetten. Duurzaamheidsinitiatieven hebben toegevoegde waarde voor het milieu en de samenleving én leiden - in het gunstigste geval - tot economische impulsen.

Modern bestuur, invloedrijke burgers
Het college wil zijn ambities graag verder uitdenken en uitvoeren met inwoners, ondernemers en instellingen. Daarbij willen we niet altijd eerst een plan maken vanuit de gemeente, maar vooraf horen wat de omgeving denkt dat nodig is. Participatie is dan ook uitgangspunt bij beleidsvorming.

Wij staan voor een daadkrachtig, actief en modern bestuur. Wij benutten de kennis, deskundigheid en ervaringen van onze inwoners, ondernemers en instellingen optimaal. Samen met hen werken we aan een gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is. We trekken samen op bij het vormen van visie, beleid en uitvoering. Als inwoners of ondernemers denken dat ze zaken beter op kunnen pakken, dan gaan we graag de uitdaging aan. We vragen onze samenleving om ons scherp te houden en te komen tot creatieve en innovatieve aanpakken. We communiceren helder, begrijpelijk en gericht. Zo zorgen we ervoor dat het gesprek en de interactie met de samenleving goed verloopt.

Binnen HLTsamen wordt gewerkt aan een visie op HLTsamen als werkgever op de arbeidsmarkt. Zo’n visie zorgt ervoor dat we ons op die markt effectiever kunnen bewegen en zo de mensen die we zoeken ook daadwerkelijk bereiken.

Verder wordt er gewerkt aan de opzet van het programma datagedreven sturing. Het is een driejarig programma waarmee we data gaan ontsluiten en samenbrengen om de leefomgeving te verbeteren. Bovendien stelt het programma de organisatie en het bestuur beter in staat beleidskeuzes te maken.

Aandacht voor thema's als overheidsparticipatie en de burgerbegroting leidt tot een andere positionering van het openbaar bestuur. Er wordt meer ruimte geboden aan de samenleving, waardoor taken en verantwoordelijkheden verschuiven. Dat vraagt om een nieuw evenwicht.
Dit jaar hebben we stappen gezet in de richting van een burgerbegroting. De inrichting en vormgeving van deze burgerbegroting heeft een veranderproces in gang gezet. Dit fungeert ook als vliegwiel voor andere (participatie)initiatieven.

We stemmen rollen en verantwoordelijkheden tussen college, raad, organisatie en inwoners af in het kader van (overheids-)participatie (o.a. Right to Challenge) en we schenken hierbij specifiek aandacht aan verwachtingsmanagement. We koppelen de inhoudelijke onderbouwing van gemaakte keuzes en het doorlopen van het participatietraject terug aan initiatiefnemers.

Pilot burgerbegroting Teylingen
Gemeente Teylingen vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij de financiële toekomst van de gemeente. In augustus 2020 dachten 917 inwoners mee over de financiën van Teylingen door middel van het invullen van een online vragenlijst::  463 deelnemers vanuit het digipanel en 454 mensen die zich via social media hebben aangemeld.. Thema’s waarover inwoners hun mening gaven waren o.a. veilgheid, duurzaamheid, sociale voorzieningen en zorg. Met deze vragenlijst geven de inwoners aan in onderwerpen en voorzieningen het belangrijk is om te investeren of waarop volgens inwoners bezuinigd kan worden.
493 inwoners gaven aan dat zij graag in gesprek willen met de gemeente naar aanleiding van deze burgerbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32