Begroting 2021

Programmaplan

Programma 3 Ondernemend en bruisend Teylingen

Ruimte voor ondernemerschap staat voorop. Wij zien onze rol vooral in het creëren van goede randvoorwaarden om te ondernemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. Wij zetten dan ook vol in op samenwerking in de regio met de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Een samenwerking met en door ondernemers, waarbij gemeenten partner zijn en projecten faciliteren. Goede randvoorwaarden creëren we met een stevige centrumvisie, met het leggen van relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met aandacht voor de fysieke en digitale infrastructuur en met het stimuleren van duurzaam handelen.

Speerpunten
De belangrijkste speerpunten in het programma Ondernemend en bruisend Teylingen zijn:

  • We leveren een bijdrage aan de uitvoering van de regionale economische agenda via de Economic Board
  • We sluiten intentieovereenkomsten met werkgevers af om arbeidsplaatsen te creëren
  • We stellen voor de drie kernen een integrale centrumvisie op, inclusief uitvoeringsagenda en maken een start met de uitvoering
  • We zorgen voor gezellige winkelcentra met goede parkeervoorzieningen
  • We stimuleren en ondersteunen ondernemers die investeren in innovatie en verduurzaming
  • We ontwikkelen de ruïne en het omliggende gebied als parel voor Teylingen en de regio

Centrumontwikkeling

De centrumvisie is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van onze drie dorpscentra; Warmond, Voorhout en Sassenheim. In die visie op de drie dorpscentra van Teylingen, dienen de problemen, kansen en uitdagingen die in de centra spelen en die nog op de dorpscentra afkomen integraal afgewogen te worden. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is nagedacht over de toekomst van de dorpen. Het water in Warmond, het horeca-aanbod van Voorhout, de verschillende soorten winkels in Sassenheim; het zijn positieve punten die we afgelopen jaar hoorden over onze drie centrumgebieden. Na besluitvorming over de centrumvisie maken we een start met de uitvoering.

Stichting Citymanagement Teylingen
Deze stichting heeft als doel het economische functioneren van de kernen van de gemeente Teylingen te verbeteren en stimuleren. Voorheen lag de focus van de stichting op de drie dorpscentra. Nu wil zij er ook zijn voor de ondernemers in het buitengebied en op de bedrijventerreinen. Citymanagement heeft bovendien een actieve en verbindende rol gekregen bij het verduurzamen van de lokale economie. Op basis van de goedgekeurde centrumvisie zal het convenant met de Stichting Citymanagement worden aangepast.

Ruïne van Teylingen als parel
De ruïne van Teylingen is een icoon van onze gemeente. Ons streven is de ruïne toegankelijk en herkenbaar te houden voor inwoners en bezoekers. We zetten in op gebiedsontwikkeling waarbij het concept ‘ruïnetuin’ centraal staat – dit met respect voor de historie en de identiteit van Teylingen als onderdeel van de Duin- en Bollenstreek. Bij het maken van afspraken over de exploitatie van het complex hebben we aandacht voor educatie en informatie en creëren we mogelijkheden voor horeca, passend bij de cultuurhistorische waarde van de ruïne van Teylingen.

Trends en ontwikkelingen

Economie
In het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt gesproken over regionale economie als versneller. Hiermee wordt de ambitie uitgesproken te werken aan regionale economische structuurversterking. De economische agenda Duin- en Bollenstreek heeft een vergelijkbare doelstelling: het versterken van de regionale economie zonder dat het ten koste gaat van de woonaantrekkelijkheid. In 2018 is de Economic Board Duin- en Bollenstreek geïnstalleerd om de doelstellingen van de agenda te behalen.
De lokale economie in het algemeen en de detailhandel in het bijzonder, staan onder druk. Structurele ontwikkelingen, zoals de opkomst van online winkelen en verdere internationalisering van productieprocessen, hebben gevolgen voor de lokale economie. We zien dat terug in een vermindering van het aantal winkels en leegstaande panden op bedrijventerreinen. Als gevolg van de corona-crisis staat de lokale economie extra onder druk. Ten aanzien van de bedrijventerreinen zien we weer meer vraag ontstaan, waarbij de kwaliteit van de bedrijventerreinen een punt van aandacht is.

Toekomst van de Bollenstreek

Gegeven de economische en maatschappelijke ontwikkelingen is het naar onze mening onvermijdelijk in regionaal verband met elkaar het gesprek te voeren over de toekomst van de Bollenstreek en daarbinnen de toekomst van de bollenteelt. Ook kunnen we bespreken hoe de teelt zich verhoudt tot andere, eveneens urgente en legitieme, ruimteclaims.

Arbeidsmigranten
De arbeidsintensieve agrarische bedrijfstak (bollenteelt) leidt tot een toestroom van arbeidsmigranten. Deze toestroom veroorzaakt verschillende knelpunten, zoals illegale of slechte huisvestingssituaties en een geïsoleerde positie binnen onze lokale samenleving. Deze situatie vraagt om een integrale afweging/aanpak die leidt tot oplossingen voor integratie en huisvesting, waarbij we het evenwicht ten opzichte van andere doelgroepen willen bewaren. Bestaande beleidsterreinen werken samen aan een effectieve aanpak.

Recreatie en toerisme
De samenleving vraagt in toenemende mate om goede recreatiegebieden. Mensen hebben de behoefte om dicht bij huis te recreëren. De noodzaak groeit om deze vraag in regionaal verband op te pakken en om onze doelen ten aanzien van recreatie en toerisme te kunnen bereiken. We werken hieraan in de Duin- en Bollenstreek, Leidse Ommelanden, het Hollands Utrechts Plassenberaad en in Holland Rijnland.
Door natuur te combineren met extensieve recreatie kunnen natuurgebieden versterkt en behouden worden voor de toekomst. De ontwikkelingen in de agrarische en recreatieve sector hebben invloed op de invulling van het buitengebied en bieden kansen voor (uitbreiding van) recreatieve activiteiten.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-1.964.065

2,3 %

Baten

982.793

1,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32