Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Duurzaamheid

(Beleid)context
Op mondiaal, landelijk, regionaal als lokaal niveau ziet men steeds meer de urgentie en noodzakelijkheid om duurzame ontwikkeling in onze samenleving te verankeren.
 Inmiddels zijn er op verschillende schaalniveaus concrete afspraken gemaakt: het Nationaal Energieakkoord (2013), het klimaatakkoord Parijs (2015), het Energieakkoord Holland Rijnland (2017), het Nationale Klimaatakkoord (2019) en het Convenant Aardgasvrij (2018) Daarnaast zijn het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het Rijksbrede programma Circulaire Economie in werking getreden en is een Deltaplan Biodiversiteit opgesteld.

De gemeente Teylingen gebruikt de Sustainable Development Goals (Global Goals) die zijn opgesteld door de VN en mede ondertekend door Nederland, om duurzame ontwikkeling een brede invulling te geven. We onderschrijven het standpunt van de VNG over de waarde en de mogelijkheden voor ons als lokale overheid om een bijdrage te leveren aan de Global Goals, juist door mondiale doelstellingen te koppelen aan wat lokaal mogelijk is. Wij zijn onderdeel van een mondiale samenleving, waar we een bijdrage aan kunnen leveren, als we ons daarvan bewust zijn, en dat bewustzijn ook willen vertalen naar ons eigen, lokale handelen.

In 2020 is het nieuwe programma "Plan Duurzame Ontwikkeling Teylingen 2020-2022" door de raad vastgesteld.

Teylingen heeft hoge ambities voor duurzame ontwikkeling, in alle aspecten van het werk. De gemeente wil zichtbaar en aantoonbaar een duurzame gemeente zijn. Momenteel staan we op 34e e plaats van de TELOS-ranglijst van duurzame gemeenten. We horen daarmee tot de 10% meest duurzame gemeenten van Nederland.

Energieakkoord Holland Rijnland 2017- 2025
Teylingen heeft het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 in 2017 ondertekend.
Hierin is de gezamenlijke ambitie gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. De definitie van energieneutraal die hierbij gehanteerd wordt, is: het energieverbruik binnen de regio wordt volledig gedekt door energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen, waarvan minstens 80% uit onze eigen regio komt. De resterende 20% wordt ingevuld door onder andere restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio.

De concrete uitwerking vindt plaats in een Regionale Energie Strategie (RES), een Transitie Visie Warmte (TVW) en een Lokale Energie Strategie (LES). De energietransitie als onderwerp vraagt steeds meer capaciteit van de organisatie.
De LES is de voorloper van een uitvoeringsprogramma energietransitie

Brede benadering
Behoud van natuur en biodiversiteit, de beschikbaarheid van grondstoffen, energie, gezondheid en kwaliteit van  bestaan van vele mensen zijn mondiale vraagstukken. De gemeente Teylingen ziet dat en wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt aandacht en actie gericht op duurzame ontwikkeling in brede zin: beheer, behoud en ontwikkeling van ecologische, economische en sociale waarden

Wij gaan dus uit van duurzaamheid in brede zin: sociale, fysieke en economische duurzaamheid moeten op harmonieuze wijze gecombineerd worden. Het gaat om de combinatie van de drie P’s: people, planet en profit. De gedachte is dat als deze drie aspecten in evenwicht zijn, er sprake is van een echt duurzame ontwikkeling. Uitgangspunt bij duurzame ontwikkeling is, dat in behoeften van de huidige generatie wordt voorzien zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties in gevaar worden gebracht. We sluiten als gemeente daarom aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de VN zijn vastgesteld. Nederland is ondertekenaar van deze doelstellingen.

Duurzame  ontwikkeling in relatie tot de programma’s van de gemeente
Het is onmiskenbaar dat duurzame ontwikkeling maatschappelijk gedragen moet worden. Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen is erg belangrijk.  Veel zal afhangen van de inzet van de gemeente zelf maar evenzeer van maatschappelijke partners zoals bewoners, ondernemers en instellingen als zorg en onderwijs.

Dit doen wij aan de hand van de volgende strategie:

  • We verbijzonderen duurzame ontwikkeling niet, maar maken het integraal onderdeel van de uitvoering van onze taken.  Het is daarmee integraal onderdeel van alle gemeentelijke programma's .
  • De gemeente organiseert een permanente informatiecampagne over duurzame ontwikkelingen en laat zelf zien dat er steeds nieuwe stappen te zetten zijn op weg naar een duurzame werkorganisatie ten dienste van een duurzame Teylingse gemeenschap.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert bewoners, bedrijven, bezoekers, maatschappelijke partners, buurtgemeenten, regionale samenwerking, om actief te werken aan een duurzame samenleving. Met kennis, met netwerken, met geld waar dat effectief bijdraagt aan onze duurzame doelstellingen.
  • De gemeente benut haar verbindingen en relaties waar mogelijk om duurzaamheid bij alle partnerpartijen te bevorderen. Bijvoorbeeld met woningcorporaties waarmee we willen samenwerken aan de verduurzaming van sociale huurwoningen.
  • De gemeente werkt regionaal intensief samen aan duurzame ontwikkeling. Het onderwerp is (gemeente/provincie/lands-) grensoverstijgend en gaat iedereen aan.

Budgetten
Voor duurzame ontwikkeling is een budget beschikbaar waarmee ieder jaar een deel van het programma uitgevoerd kan worden. Dat kan gaan over onderzoek, het opstellen van beleid, of het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van duurzame ontwikkeling.
De ervaring van de afgelopen jaren is ook dat er landelijk en provinciaal ook aanvullende middelen beschikbaar komen, met name voor energiegerelateerde zaken. Hiervan maakt de gemeente geregeld gebruik, maar het laat zich slecht voorspellen in welke mate dat ieder jaar zal leiden tot aanvullende budgetten.

Investeringsmaatregelen worden separaat aan de raad voorgelegd. Ook niet voorziene projecten waarvoor budget nodig is, worden separaat in de kadernota en begroting opgevoerd of apart aan de raad voorgelegd.

Rapportage
Jaarlijks wordt een rapportage opgesteld over de bereikte resultaten. Op basis daarvan kunnen de plannen waar nodig worden bijgesteld, omdat ontwikkelingen rondom duurzaamheid snel gaan.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32