Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding    
Grondbeleid bevindt zich op het snijvlak tussen omgevingsbeleid en financiën. Grondbeleid is daarbij geen doel op zich maar een essentieel middel om mede uitvoering te geven aan gemeentelijke beleidsdoeleinden op het gebied van wonen, werken, duurzaamheid, energietransitie, welzijn, infrastructuur, recreatie, cultuur, milieu en landschapsontwikkeling. Het beleid moet passen binnen de financiële mogelijkheden en doelstellingen van de gemeente. Met het grondbeleid wordt bepaald of en hoe instrumenten, zoals bijvoorbeeld onteigening of kostenverhaal, worden ingezet om de gestelde doelen te realiseren.
Naast de ontwikkelingen en de visie op grondbeleid zoomt de paragraaf grondbeleid in op de uitgangspunten en kaders waarbinnen het grondbeleid wordt uitgevoerd.
Het grondbeleid van de gemeente Teylingen laat zich omschrijven als; faciliteren waar kan en optreden waar nodig. De gemeente voert dus een passief grondbeleid maar schroomt niet actief te worden als de situatie daarom vraagt.

Ontwikkelingen

De gemeente heeft een groot aantal ambities vervat in de 'Structuurvisie 2030 gemeente Teylingen DUURZAAM BLOEIEND'. De beschreven ambities geven richting aan het omgevingsbeleid dat de komende jaren gevoerd moet worden en het afgelopen jaar gevoerd is. Deze ambities zijn verder uitgewerkt in diverse uitvoeringsprogramma's. De Structuurvisie, Woonvisie en het Raadsprogramma (coalitieakkoord) 2018-2022 hebben richting gegeven aan onderwerpen als de gewenste woningvoorraad en behoefte, gebiedsontwikkeling, openbare ruimte en duurzaamheid. Grondbeleid is in financieel- economische zin dienstbaar aan het realiseren van doelstellingen op deze terreinen en de uitvoering van het grondbeleid, via de inzet van instrumenten van grondbeleid, wordt daar mede door bepaald.

Visie op grondbeleid  
De gemeente Teylingen voert in de basis een passief grondbeleid en waar dat voor de hand ligt, treedt zij actief op. Het overgrote deel van de doelstellingen op ruimtelijk gebied bereikt de gemeente door te faciliteren. De grond en het vastgoed zijn namelijk voor het overgrote deel in bezit van andere partijen. Dat houdt in dat de gemeente voorwaarden stelt waaronder ontwikkelingen kunnen plaatsvinden zoals het verhalen van kosten. Daar waar de gemeente de regierol op zich neemt zal zij zelf de grondexploitatie gaan voeren. De redenen om zelf de regie te nemen, zijn divers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat marktpartijen geen potentieel zien in de ontwikkelingen (met name recreatie), het een wettelijke taak is van de gemeente (infrastructuur) of, de markt er onderling niet uitkomt en het plan toch van cruciaal belang is voor Teylingen (Hooghkamer, bedrijventerrein Oosthoutlaan).

UITGANGSPUNTEN EN KADERS (de belangrijkste)  
Besluit Begroting Verantwoording / Renteomslag

 • Vennootschapsbelasting
 • Notitie Grondbeleid
 • Nota grondbeleid
 • Financiële positie in relatie tot reserves en voorzieningen
 • Grondbeleid en risico’s

Besluit Begroting Verantwoording / Renteomslag  
Om de transparantie en de vergelijkbaarheid te verbeteren en de administratieve lasten terug te dringen is in het BBV met ingang van het begrotingsjaar 2017 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wijzigingen die effect hebben op de voorraad gronden zijn:

 • de rentetoerekening wordt gebaseerd op werkelijke rente over het vreemd vermogen.
 • richttermijn voor een grondexploitatie wordt tien jaar. Voor langer durende grondexploitaties komt een aanvullende beheersmaatregel.
 • afschaffing van de categorie ‘Niet in exploitatie genomen gronden’. De gronden vallen voortaan onder de materiële vaste activa.

Vanwege fiscale regelgeving en het BBV zijn de complexen Bloementuin, Gemeentewerf Warmond en Hooghkamer (de gemeentelijke grondexploitatie) ingebracht in de categorie "Bouwgrond in exploitatie" (Bie) en is het complex Langeveld, omdat dit complex vooralsnog niet zelf wordt ontwikkeld, ingebracht als materieel vast actief (MVA). Het project Hooghkamer is een gemengde activiteit, naast een Bie-activiteit wordt ook een faciliterende activiteit met exploitatieplan onderkend. Het faciliterend deel betreft te verhalen kosten op ontwikkelaars, gebaseerd op het exploitatieplan en wordt als een vordering binnen het project vastgelegd. Aan de te verhalen kosten wordt de rente op basis van het door de raad vastgesteld renteomslag- percentage toegerekend.

Vennootschapsbelasting (VPB)  
Sinds 1 januari 2016 geldt voor gemeenten de VPB-plicht, indien handelingen beschouwd worden als ondernemersactiviteit. De winst die wordt gemaakt met het uitvoeren van (actief) grondbeleid (bouwgrond in exploitatie) is in beginsel belastbaar voor VPB. Jaarlijks dient herbeoordeling plaats te vinden. De projecten vallend onder 'Bouwgrond in exploitatie' worden sinds 2017 in de VPB aangifte betrokken. De herbeoordeling voor 2020 kan gelet op het afsluiten van het complex Gemeentewerf Warmond tot een andere uitkomst leiden.

Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken  
Sinds de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) in 2016 heeft de commissie BBV diverse uitingen gedaan en een veelheid aan vragen beantwoord over grondexploitatie en grondbeleid en daarmee samenhangende problematiek. Teneinde dit complexe vraagstuk voor de gebruiker overzichtelijk te houden is besloten de verschillende uitingen samen te voegen in één document. Met de nieuwe notitie Grondbeleid juli 2019 is daaraan invulling gegeven. Daarbij zijn niet alleen de bestaande notities over grondexploitatie en faciliterend grondbeleid aangevuld en geactualiseerd, maar zijn ook hoofdstukken toegevoegd over het belang van het grondbeleid voor raadsleden en over de paragaaf grondbeleid en de overige paragrafen. Hiermee wordt specifiek ingegaan op de informatie-behoefte voor de raad.
Met deze notitie zijn de volgende notities en uitingen buiten werking gesteld:

 • notitie Grondexploitaties 2016 (maart 2016)
 • notitie Faciliterend grondbeleid (maart 2016)
 • aanvulling Tussentijds winst nemen grondexploitaties (maart 2018)
 • verwerken onderhandenwerk grondexploitatie (februari 2008)

Nota grondbeleid
Het college is bevoegd voor het doen van privaatrechtelijke aan- en verkopen van bijvoorbeeld grond en panden. Dit moet echter wel binnen door de raad vastgestelde kaders gebeuren. Deze kaders heeft de raad bij het behandelen van de nota Grondbeleid vastgesteld. In deze nota wordt aandacht besteed aan de in de verordening artikel 212 Gemeentewet (GW) opgenomen onderdelen genoemd in artikel 28, lid 1:

 • de relatie met de programma’s van de begroting,
 • de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente,
 • te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten,
 • de verwerving en uitgifte van gronden,
 • de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen,
 • de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop van gronden.

Financiële positie in relatie tot reserves en voorzieningen  
De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. Binnen het weerstandsvermogen van de gemeente wordt rekening gehouden met de risico’s vanuit de grondexploitatie. Het totaal geprognosticeerd resultaat van de genoemde grondexploitatiegebieden is in hoofdlijnen verwerkt in de (toekomstige) mutaties van de algemene reserve en/of voorzieningen.

Grondbeleid en risico’s  
Ruimtelijke projecten zoals grondexploitaties en infrastructurele werken zijn altijd omgeven met risico’s. Risico’s van operationele aard, strategische risico’s maar zeker ook systeemrisico’s, zoals economische ontwikkelingen, die door de gemeente niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn. Jaarlijks worden de ramingen van de nog te realiseren inkomsten en uitgaven van deze projecten geactualiseerd om een solide basis voor de projectbegrotingen te verkrijgen. Maar projecten verlopen soms anders dan op voorhand wordt verondersteld.
Risico’s die optreden kunnen het financiële beeld ten opzichte van die basis aanmerkelijk beïnvloeden. Daarom worden regelmatig risicoanalyses uitgevoerd om risico's te identificeren, te beoordelen en beheersmaatregelen te treffen.

 • De risico’s die zich voordoen binnen de grondexploitaties worden, indien mogelijk, binnen het exploitatieresultaat opgevangen. Dit gaat ten koste het geprognosticeerd resultaat waardoor er minder winst overblijft. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige mutaties van de algemene reserve algemene, maar heeft geen gevolgen voor het actuele weerstandsvermogen..
 • Risico's die niet binnen het exploitatieresultaat van grondexploitaties kunnen worden opgevangen, worden meegenomen in de bepaling van het actuele weerstandsvermogen.  

Categorieën projecten Grondbeleid  

In het BBV wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten gronden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gronden die in bezit zijn van de gemeente en gronden die in bezit zijn van derden. Ook is van belang of de gronden een vaste of te veranderen bestemming hebben en met welk doel deze gronden zijn verworven. In lijn met het BBV wordt in Teylingen onderscheid gemaakt in de volgende soorten gronden en projecten:

 • Bouwgrond In Exploitatie (BIE)
 • Faciliterende projecten
 • Warme gronden
 • Materiële Vaste Activa (MVA)

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)  
Definitie: gronden welke in eigendom van de gemeente zijn en waarvoor door de gemeenteraad een grondexploitatie-complex met een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.

Het startpunt van bouwgrond in exploitatie (BIE) is het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de BIE geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie bij onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) op de balans.
Om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken is het uitgangspunt dat de looptijd van een grondexploitatie in beginsel maximaal 10 jaar bedraagt.

Afspraken met de raad over de wijze waarop met afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf wordt omgegaan zijn vastgelegd in de financiële verordening. Hierin is vastgelegd of afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf direct moeten worden gemeld bij de raad of alleen indien en voor zover deze afwijkingen niet passen binnen het totale vastgestelde grondexploitatiecomplex. In dit laatste geval wordt de afwijking meegenomen in de jaarlijkse actualisatie van het grondexploitatiecomplex en daaropvolgende begrotingswijziging. De afspraken kunnen ook een bepaalde bandbreedte behelzen waarbinnen afwijkingen niet direct hoeven te worden gemeld aan de raad.

Relevante onderwerpen

 • Onderbouwing tussentijdse winstneming   

Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Volgens het realisatiebeginsel dient in de situatie dat voldoende zekerheid is over de winst, de winst te worden genomen. Hierbij dient de percentage of completion (POC) methode te worden gevolgd. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1.    het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2.    de grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3.    de kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie genomen).

 • Vastgestelde en gehanteerde parameters

In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met een jaarlijkse kostenstijging. Voor de actuele grondexploitaties betreft dat een percentage van 2,5% tot 3,0%. Met een jaarlijkse opbrengstenstijging van de grondverkopen wordt, voorzichtigheidshalve, geen rekening gehouden.

De rentetoerekening aan de grondexploitatie is door de commissie BBV gemaximeerd tot het gewogen gemiddelde van het werkelijke rentepercentage van de externe financieringen. In de paragraaf financiering is opgenomen het gewogen gemiddelde rentepercentage van de externe financiering te weten 2,2%. De verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen is ongeveer 1/3 en 2/3. In verhouding tot de 2,2% is dit afgerond 1%. Dit rentepercentage wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie.

Tegelijk is de te hanteren discontovoet door de commissie BBV voor alle gemeenten vastgesteld op 2,0%. Met de discontovoet wordt de eindwaarde (eindresultaat) van de kasstroom teruggerekend naar de actuele netto contante waarde. De vaste discontovoet is vastgesteld met het doel de grondexploitaties van alle gemeenten beter te vergelijken.

 • Risico’s   

Binnen de projecten welke worden uitgevoerd onder het Grondbeleid kan sprake zijn van verschillende onzekerheden en risico’s die het begrote financiële eindresultaat van de grondexploitatie bemoeilijken. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds risico’s met betrekking tot de kosten en opbrengsten die specifiek binnen een grondexploitatie-complex kunnen worden onderkend en anderzijds risico’s die voor de grondexploitatieportefeuille als geheel gelden.

Risico’s project specifiek:
Deze zijn van belang bij de tussentijdse winstneming.

Risico’s portefeuille:
De risico’s voor de portefeuille als geheel gaan in zijn algemeenheid over de verwachtingen ten aanzien van markt- en conjunctuurinvloeden, waardoor prijzen en afzetmogelijkheden over de gehele linie kunnen veranderen ten opzichte van de planning. Hiertoe worden doorgaans scenarioberekeningen gemaakt, met daarbij bandbreedtes voor minimum en maximum invloed op de geprognosticeerde resultaten van de grondexploitatieportefeuille.

De vastgestelde en berekende project specifieke- en portefeuillerisico’s zijn van invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente en moeten in de paragraaf Weerstandsvermogen worden opgenomen.

De projecten

Hooghkamer in exploitatie

Juli 2020 is de 5e herziening van het exploitatieplan Hooghkamer vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is in uitvoering. De grondexploitatie is begin 2020 geactualiseerd naar 1-1-2020. De grondexploitatie eindigt met een tekort op contante waarde van € 1,02 mln. Hiervoor is een voorziening getroffen.

Risico’s

bedrag x kans

in €

-  Plankosten

€ 200.000  x 90 %

180.000

-  Besparingen niet realiseerbaar

€ 400.000  x 90 %

360.000

-  Kosten eindafrekening

€ 150.000  x 90 %

135.000

-  (Corona) crisis

€    20.000  x 90 %

18.000

totaal

693.000

Boekwaarde verloop gedurende het boekjaar

Bedrag

01-01-2020

-869.230

V

kosten

756.982

N

opbrengsten

6.000

V

31-12-2020

-118.248

V

Verwacht verloop boekwaarde

01-01-2021

-118.248

V

nog te realiseren kosten

100.430

N

nog te realiseren opbrengsten

36.389

V

eindwaarde saldo 31-12-2022

-54.207

V

Hooghkamer exploitatieplan

Risico's

bedrag x kans

in €

geen

0

Boekwaarde verloop gedurende het boekjaar

Bedrag

01-01-2020

-1.282.746

V

kosten

6.430.071

N

opbrengsten

8.340.118

V

31-12-2020

-3.192.793

V

Verwacht verloop boekwaarde

Bedrag

01-01-2021

-3.192.793

V

nog te realiseren kosten

4.625.543

N

nog te realiseren opbrengsten

297.774

V

eindwaarde saldo 31-12-2022

1.134.976

N

TOTAAL in exploitatie en exploitatieplan

Bedrag

01-01-2020

-2.151.976

V

kosten

7.187.053

N

opbrengsten

8.346.118

V

31-12-2020

-3.311.041

V

Verwacht verloop boekwaarde

01-01-2021

-3.311.041

V

nog te realiseren kosten

4.725.973

N

nog te realiseren opbrengsten

334.163

V

eindwaarde saldo 31-12-2022

1.080.769

N

netto contante waarde 01-01-2020

1.018.433

N

Bloementuin (Narcissenlaan / Parklaan)

De verhuizing van de Sassenheimse Tennisvereniging (STV) naar Sportpark Roodemolen (fase 1) is afgerond.  De laatst vastgestelde grondexploitatie dateert van december 2017. Een geactualiseerde versie van de grondexploitatie is in september 2020 opnieuw ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De procedures voor het bestemmingsplan en de aanbesteding starten in het 4e kwartaal 2020. Het plan zal in twee deelfasen worden opgesplitst. De fase sociale woningbouw zal worden gerealiseerd door Stek en de fase marktwoningen door een nog te selecteren marktpartij.

Risico's

bedrag x kans

in €

-  Lagere grondbieding in marktselectie koopprogramma

€ 450.000  x  10%

45.000

Boekwaarde verloop gedurende het boekjaar

Bedrag

1-1-2020

3.255.746

N

kosten

49.733

N

opbrengsten

480.000

V

31-12-2020

2.825.479

N

Verwacht verloop boekwaarde

Bedrag

1-1-2021

2.825.479

N

nog te realiseren kosten

1.575.459

N

nog te realiseren opbrengsten

4.423.765

V

eindwaarde saldo 31-12-2023

-22.827

V

netto contante waarde 01-01-2020

-21.089

V

Samenvatting bouwgronden in exploitatie (x € 1.000)

Project

Voorraad

Boek-

Kosten

Opbrengst

Boekwaarde

V/N

m2

waarde

31-12-2020

1-1-2020

2020

2020

31-12-2020

Hooghkamer in exploitatie

0

-869

757

6

-118

V

Hooghkamer exploitatieplan

0

-1.283

6.430

8.340

-3.193

V

Bloementuin

20.686

3.256

50

480

2.825

N

totaal

20.686

1.104

7.237

8.826

-486

V

Project

Boekwaarde

Nog te maken

Te realiseren

Eind

Contante

V/N

Getroffen

Project

1-1-2021

kosten

opbrengsten

waarde

waarde

voorziening

risico's

Hooghkamer in exploitatie

-118

100

36

-54

N

-

693

Hooghkamer exploitatieplan

-3.193

4.626

298

1.135

N

-

0

Hooghkamer BIE en EP

-

-

-

-

1.028

N

1.028

-

Bloementuin

2.825

1.575

4.424

-23

-21

V

0

45

totaal

-486

6.301

4.758

1.057

1.007

N

1.028

738

N = nadelig saldo; meer kosten dan opbrengsten
V = voordelig saldo; meer opbrengsten dan kosten

Faciliterend Grondbeleid
Definitie: Bij faciliterend grondbeleid heeft de gemeente zelf geen grond in haar bezit en voert niet zelf de grondexploitatie, maar gebeurt dit door een private ontwikkelaar. De kosten die de gemeente maakt worden in dat geval verhaald op de private partijen. Er is dus geen sprake van een bouwgrond in exploitatie of een voorraad grond in bezit van de gemeente, maar van een vordering op een derde partij. Feitelijk schiet de gemeente kosten voor die op basis van een overeenkomst worden teruggevorderd bij een derde partij, dan wel op basis van het exploitatieplan mogelijk in de toekomst kunnen worden teruggevorderd van een derde partij.

Voor activiteiten welke uiteindelijk leiden tot de totstandkoming van een te ondertekenen overeenkomst wordt geen budget (voorheen krediet) meer bij de Raad aangevraagd. Het verhalen van deze door de gemeente gemaakte en voorgeschoten kosten is verzekerd en afdwingbaar door het kostenverhaal. Of door een anterieure overeenkomst of door een posterieure overeenkomst.

Relevante onderwerpen

 • Risico’s en verliezen   
 1. op basis van de wetgeving zijn niet alle te maken kosten via de plankostenscan verhaalbaar;
 2. er worden kosten gemaakt welke bij het opstellen van de plankostenscan niet voorzien waren;
 3. uiteindelijk wordt er geen overeenkomst gesloten en/of gaat het project niet door.

Daar waar de niet verhaalbare kosten en/of verliezen zeker zijn worden deze direct ten laste van de algemene middelen van de gemeente gebracht. Daar waar nog sprake is van een inschatting van een risico’s worden deze risico’s  meegenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente.

Naast de Facilitaire projecten, waarbij gewerkt wordt aan het opstellen en uiteindelijk ondertekenen van een overeenkomst kan er sprake zijn van Faciliterende projecten in de initiatief- of onderzoeksfase. Hierbij worden verkennende gesprekken gevoerd en mogelijkheden onderzocht. Deze projecten worden in deze paragraaf niet inhoudelijk toegelicht.

Facilitaire projecten in de uitvoeringsfase

Project

Exploitatie

In rekening

In rekening

Risico's

bijdrage

gebracht

te brengen

De Gouverneur (voormalig Rabobank)

25.228

0

25.228

0

Herenweg/Van Duvenvoordestraat/Van Leydenstraat/Lockhorstlaan

28.799

28.799

0

0

Ludinia - hoek Endepoellaan de Weiden

25.000

25.000

0

0

Oosthoutlaan

550.000

550.000

0

0

Overteylingen Oost

45.200

0

45.200

0

Rijsstraatweg 63 1)

35.430

8.430

27.000

0

Totaal

709.657

612.229

97.428

0

1) waarvan € 27.000 als bijdrage in de bestemmingsreserve Sociale Woningbouw

De Gouverneur (voormalig Rabobank)
Sedos ontwikkelt op de voormalige locatie van de Rabobank (Gouverneurlaan/Keerweerlaan) een appartementengebouw met 21 appartementen, waaronder 7 sociale appartementen en een blokje van 3 eengezinswoningen. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk. Het voormalige bankgebouw is eind 2019 gesloopt. De bouw is in 2020 gestart. Voor het plan is een anterieure overeenkomst gesloten. De exploitatiebijdrage bedraagt € 25.228 en is in 2020 in rekening gebracht.

Herenweg/Van Duvenvoordestraat/Van Leydenstraat/Lockhorstlaan  
Op deze locatie in Warmond zijn 33 sociale huurwoningen (appartementen) en 6 koopwoningen (eengezinswoningen) gebouwd. De oplevering heeft medio 2020 plaatsgevonden. De bijbehorende parkeerplaatsen zijn door de ontwikkelaar op gemeentelijke grond gerealiseerd. De gemeente zal na oplevering van de woningen het groen gaan inplanten. In de anterieure overeenkomst was een bijdrage voor plankosten van € 23.000 opgenomen en een vergoeding van de aanleg van het groen van € 6.000. Beide bijdragen zijn in rekening gebracht.

Ludinia - hoek Endepoellaan de Weiden

Vorm Ontwikkeling B.V. realiseert op deze locatie in Warmond 28 koopwoningen (8 gestapelde woningen en 20 eengezinswoningen). Ook realiseert de ontwikkelaar 24 parkeerplaatsen in de achtertuinen van de woningen en 17 parkeerplaatsen op het toekomstig openbaar gebied. Daarnaast zijn er 7 bestaande parkeerplaatsen in het huidig openbaar gebied toegerekend aan het plan. Het nieuwe groen wordt door de ontwikkelaar ingeplant. De exploitatiebijdrage is in 2018 in rekening gebracht en betaald. In de anterieure overeenkomst is een bankgarantie afgesproken. Deze is in april 2020 ontvangen. In december 2019 is een addendum ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over hogere verkoopprijzen, aanvullende duurzaamheids-maatregelen en het verplicht boren van de funderingspalen. In juni 2020 is begonnen met het boren van de palen waarna in de tweede helft van 2020 gestart is met de bouw. De oplevering wordt in 2021 verwacht.

Oosthoutlaan  
Voor de ontwikkeling van deze locatie is in mei 2012 een anterieure overeenkomst gesloten. Op deze locatie zijn twee grote bedrijfspanden ontwikkeld. Voor een derde bedrijfspand is in 2020 een omgevingsaanvraag in behandeling genomen. De ontwikkelaar heeft de civieltechnische werkzaamheden afgerond. De gemeente heeft de openbare ruimte beoordeelt en is de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente. Gedurende het jaar tussen beoordeling en overdracht lag de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de ontwikkelaar. De totale exploitatiebijdrage van € 550.000 is in rekening gebracht en betaald.

Overteylingen Oost  
Timpaan en Van Rhijn Bouw realiseren in dit gebied 136 woningen met de bijbehorende openbare voorzieningen, waaronder 26 woningen in de sociale huur en 20 woningen in de midden huur. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen zijn onherroepelijk. In juni 2020 is gestart met bouw- en woonrijp maken. De bouw is gestart in september 2020. Voor het plan is een anterieure overeenkomst gesloten. De exploitatiebijdrage bedraagt € 45.200 en is in 2020 in rekening gebracht.

Rijksstraatweg 63 (bedrijfsterrein Verschoor)  
Met Beheermaatschappij M. Verschoor B.V. is een overeenkomst gesloten waarin de uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw, de sloop van de bedrijfswoning en de nieuwbouw van drie vrijstaande woningen is vastgelegd.  De exploitatiebijdrage bedraagt € 35.430 waarvan € 27.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve sociale woningbouw.

Er zijn daarnaast een flink aantal projecten in de initiatief- of onderzoeks- of voorbereidingsfase, onder andere:

 • Adelborst van leeuwenlaan 10 - 12 woningen (wijzigingsplan)
 • De Waaier
 • Dirk-supermarktlocatie
 • Groot Seminarie (ABC ontwikkelaar)
 • Hoofdstraat 63 (zorgfunctie/uitbreiding bestaand pand)
 • Hortusplein/Westerstraat
 • Jacoba van Beierenweg 49-51 (3 woningen)
 • Koetsiersweg 7 (Postpromenade deelplan 2)
 • Nieuw Boekhorst
 • Spoorlaan 125-127
 • Teydelijk
 • Teylingerhof
 • Teylingerlaan 67/69
 • Torenlaan 4-6 GOM

Warme gronden            

Definitie: de door de gemeente verworven gronden met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie door de Raad is vastgesteld.

Op basis van de wijziging van het BBV in 2016 worden deze warme gronden verantwoord onder materiele vaste activa en wel tegen de verwervingskosten. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is niet toegestaan.

Ingeval van duurzame waardevermindering vindt afwaardering plaats naar de waarde volgens de geldende bestemming. Voor gronden die zijn verworven en waarvoor nog geen bestemmingswijziging is doorgevoerd kan dit betekenen dat er (tijdelijk) een forse afwaardering moet plaatsvinden, die grotendeels kan worden teruggedraaid zodra tot de bestemming van bouwgrond wordt besloten. Dit leidt met name bij de gebiedsontwikkeling tot ongewenste effecten, zoals grote fluctuaties in de waardering van deze gronden, en als gevolg daarvan het resultaat en de financiële positie van de gemeente.

Project Hoofdstraat, locatie Langeveld

In 2020 is gestart met het opstellen van een Plan van Aanpak gericht op de ontwikkeling van de locatie Langeveld voor woningbouw, eventueel in combinatie met enkele sportvoorzieningen. Bij het ontwikkelen van de locatie kunnen de actuele, programmatische inzichten uit de nieuwe Woonvisie voor Teylingen en het duurzaamheidsbeleid optimaal worden meegenomen.
Risico’s:

Het op termijn niet in de markt kunnen zetten van het project.

Project

Voorraad m2

Boekwaarde

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde

prijs

1-1-2020

gebracht

te brengen

31-12-2020

m2

Hoofdstraat, locatie Langeveld

35.470

1.868.326

0

0

1.868.326

53

Materiële Vaste Activa (MVA)

Definitie: over grond als materiële vaste activa wordt gesteld, dat deze grond een vaste bestemming heeft en niet in een transformatieproces zit. Dit geldt ook voor gronden die anticiperend en strategisch zijn aangekocht maar waarbij geen sprake is van gebiedsontwikkeling. Bij grond als materiële vaste activa gaat het veelal om ondergrond van gebouwen, wegen, parken, pleinen of van land-/bosbouwgronden.

In deze paragraaf Grondbeleid wordt verder niet ingegaan op grond als materiële vaste activa.

Reserves en voorzieningen
Definitie reserves: deze worden aangehouden als buffer voor risico’s, om lasten te egaliseren en om te sparen voor toekomstige uitgaven.
Definitie voorziening: er is een bedrag apart gezet voor een toekomstige uitgave die onvermijdelijk is, maar waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend is.

Het meest essentiële verschil tussen een reserve en een voorziening is dat bij een reserve de Raad de bestemming ervan kan wijzigen. Er is sprake van vrije besteedbaarheid. Bij een voorziening kan dat niet, er is sprake van verplichte bestedingsrichting.         

Reserve grondexploitatie
De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2020 afgerond € 13.000,-. De komende jaren vinden hierop geen mutaties plaats. Resultaten uit de grondexploitaties, vooralsnog alleen die van Bloementuin, worden gebruikt voor de vulling van de Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland.

Voorzieningen
Voor het project Hooghkamer is per 31 december 2020 een voorziening getroffen van € 1.018.433.

Weerstandsvermogen
Naast alle andere gemeentelijke risico’s worden ook alle in deze paragraaf Grondbeleid benoemde risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen integraal verwerkt. De paragraaf weerstandsvermogen schept inzicht in de actuele risico’s en het vermogen van de gemeente om deze risico’s op te kunnen vangen. Een risico is een onzekere gebeurtenis die effect heeft op het kunnen behalen van een doelstelling. Risico’s kunnen zowel intern als extern zijn.

Categorie

Project

risico's

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

738

Faciliterend grondbeleid

0

Warme gronden (MVA)

0

Totaal

738

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32