Begroting 2021

Programmaplan

Programma 1 Prettig wonen voor iedereen

Wij staan voor een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en werknemers, voor gezinnen en alleenstaanden, voor gezonde mensen en mensen met een aandoening en/of beperking. Ons uitgangspunt is een sociaal inclusieve samenleving.

Omgevingsvisie
We stellen samen met inwoners, ondernemers en instellingen een omgevingsvisie op voor Teylingen. We bedenken met elkaar hoe we de fysieke leefomgeving van Teylingen graag zien, nu en in de toekomst.

Wonen

Met onze inwoners en andere belanghebbenden hebben we het Woonprogramma 2020-2024 opgesteld, dit jaar gaan we verder met de uitvoering. Teylingen is een aantrekkelijke woongemeente, waarin de vraag naar woningen blijft toenemen. We sluiten aan bij de woonbehoefte van inwoners en blijven bouwen in de vrije sector en de (sociale) huur. We dagen marktpartijen uit om met onconventionele woonconcepten te komen om snel en flexibel woonruimte te realiseren, ook voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen. Bij een goed woonklimaat horen ook voldoende groen, recreatiemogelijkheden dicht bij huis en een open landschap met aandacht voor biodiversiteit.

Leefbare en levendige wijken

We hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid, daartoe zijn we bezig met het opstellen van een mobiliteitsplan voor Teylingen. Met de lokale middenstand, citymanagement en onze inwoners slaan we de handen ineen om onze winkelcentra gezellig, aantrekkelijk en levendig te houden. Na de aanleg van de Noordelijke Randweg wordt het mogelijk het centrum van Voorhout autoluw te maken. Ook hebben we - voor wonen, werken en winkelen - aandacht voor goede parkeervoorzieningen.

Veiligheid

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Zowel als het gaat om de gemeentelijke rol bij de bestrijding van georganiseerde misdaad en de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving. Daarom is er een strategisch veiligheidsplan opgesteld voor vier jaar (2020-2023) en wordt er jaarlijks een uitvoeringsprogramma vastgesteld; het integraal veiligheidsjaarplan.
 
Speerpunten
De belangrijkste speerpunten in het programma Prettig wonen voor iedereen zijn:

 • Centrumvisie voor de drie kernen
 • Omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen
 • Uitvoering Woonprogramma 2020-2024
 • Bouw van koop- en sociale huurwoningen voor onze woningzoekenden
 • Ruimte voor onconventionele woningconcepten
 • Duurzaam en energieneutraal bouwen
 • Groene inrichting en recreatieve voorzieningen in en rond de wijk
 • Versterking van de biodiversiteit
 • Integraal veiligheidsplan
 • Verbetering regionale en lokale bereikbaarheid
 • Duurzame mobiliteit

Ontwikkelingen
Ondermijning
Weerbaarheid tegen ondermijning van de democratische rechtsorde is een belangrijk thema. Duidelijk is dat de wereld om ons heen in hoog tempo verandert en de problematiek steeds complexer wordt. Dit vraagt om een andere, integrale, manier van werken en het aanbrengen van focus.

Omgevingswet/ integraal werken/ besluitvormingscultuur
Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Een wet die impact heeft op de bestuurs- en besluitvormingscultuur. De verantwoordelijkheid verschuift naar de initiatiefnemer en de overheid krijgt een terughoudende rol in de uitvoeringspraktijk. Kaderstelling en visievorming worden meer en meer de taak van de overheid.
Samenwerking met en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers staan hierbij voorop.
Hoe gaan we (ambtelijk en bestuurlijk) onze nieuwe positie en rol vormgeven? Wat leggen we wel en niet vast in plannen en visies? Hoe ver gaat de samenwerking? Welke vrije ruimte bestaat er voor initiatiefnemers en wat betekent dat voor de positie en rechten van andere, misschien wel wat minder mondige en invloedrijke inwoners? De impact van de Omgevingswet is een belangrijk thema, waaraan we in de komende jaren handen en voeten moeten geven en waarvoor we spelregels moeten opstellen.

Schaarse ruimte/ integrale opgaven
Het zoeken naar balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven geeft een continue spanning. En daarbij legt de energie- en warmtetransitie ook druk op de schaarse ruimte. Het is een uitdaging om de concurrerende ruimtevragen integraal af te wegen en waar mogelijk multifunctioneel gebruik te maken van ruimte. De volgende ontwikkelingen leiden tot extra ruimtevraag:

 • Op de woningmarkt is sprake van krapte, met name in het (sociale) huursegment en in het middensegment. De koopmarkt is overspannen. Daarnaast ontstaan er steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens die een andere woonvraag hebben dan de traditionele gezinnen. De uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen dragen ook bij aan deze ontwikkeling. Er is een toenemende vraag naar flexibele en tijdelijke woonruimte, onder andere voor spoedzoekers. Ook d e aanwezigheid van arbeidsintensieve bollenteelt leidt tot een toestroom van arbeidsmigranten met een vraag naar (kwalitatieve) huisvesting.
 • Met de toenemende verstedelijking neemt de behoefte aan recreatie en groen toe. Inwoners hebben behoefte aan voldoende groene gebieden van goede kwaliteit voor bewegen, recreëren, natuur en rust Ook groeit de vraag naar recreatieve accommodaties en bijbehorende voorzieningen (parkeren, horeca, sanitair, etc.).
 • De toenemende verstedelijking leidt tot zwaardere belasting van de bestaande infrastructuur en vervoersvormen. Dat betekent knelpunten in de capaciteit, veiligheid en leefbaarheid. Robuuste en duurzamere vormen van ontsluiting en mobiliteit vragen om extra ruimte. Lokaal werken we aan een mobiliteitsplan. In regionaal verband werken we aan meerdere dossiers om de bereikbaarheid te verbeteren en te komen tot duurzame mobiliteit.
 • De komende jaren zet de krimp in het aantal bedrijven in de bollensector door. Dat resulteert in verdergaande schaalvergroting en specialisatie binnen de sector, met aandacht voor duurzaam bodembeheer.
 • Voor de omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen is veel ruimte nodig, zowel boven de grond (o.a. zonneweides en windturbines) als ondergronds (warmtesystemen). Ook voor het klimaatbestendig inrichten van wijken is extra ruimte nodig (o.a. waterberging, meer groen in woonwijken).

Verbinding ruimtelijke en sociale agenda
We staan voor de uitdaging om ruimtelijke en sociale vraagstukken met elkaar in verbinding te brengen en in samenhang te bezien. Vanuit een op te stellen maatschappelijke agenda kunnen we de verschillende thema’s met elkaar in verbinding brengen. Fundament van de maatschappelijke agenda is de omgevingsvisie waarin de verbinding tot stand komt.

Smart City
De vanzelfsprekende connectiviteit (altijd, overal en met alles en iedereen online zijn) opent een nieuwe wereld. Een Smart City maakt optimaal gebruik van informatietechnologie om de stad/gemeente te beheren en te besturen. Denk aan allerlei slimme applicaties, die onderling en met de gebruikers kunnen communiceren. Zoals parkeerplaatsen die aan de weggebruiker vrije ruimte laten zien, afvalbakken die aan de gemeente melden wanneer ze vol zijn of lantaarnpalen die meer of minder licht geven afhankelijk van de verkeersstromen of weersomstandigheden. Leveranciers van gemeentelijke applicaties spelen hierop in, waardoor we de komende jaren steeds meer te maken krijgen met slimme technologie in onze samenleving en buitenruimte. Deze nieuwe oplossingen stellen gemeenten in staat de werkprocessen op een nog efficiëntere manier uit te voeren en haar dienstverlening op een nog hoger niveau te brengen.

Klimaat
Het klimaat verandert wereldwijd. De gemiddelde temperatuur en zeespiegel stijgen en de seizoenen worden verstoord. Bovendien nemen de weersextremen toe, zoals langere periodes van droogte, hitte en hevige regenbuien. Om te zorgen dat ook voor de komende generaties onze planeet een goede plek is om te leven, moeten we samen optrekken om de klimaatverandering tegen te gaan.
In het Klimaatakkoord is de doelstelling neergelegd om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Daarnaast zijn concrete maatregelen opgenomen om deze doelstelling te behalen. Ook voor de komende jaren betekent dit dat we allerlei duurzame veranderingen moeten inpassen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving en de omschakeling naar duurzame energie. Deze ontwikkelingen vergen actieve betrokkenheid van vele organisaties, bedrijven en inwoners.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-22.375.286

26,0 %

Baten

10.747.527

12,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32