Begroting 2021

Home

Algemeen

Eind juni heeft de gemeenteraad de kadernota 2021-2024 behandeld. De coalitiepartijen gaven het college een kompas mee voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 en ook de oppositiepartijen kwamen met oplossingen en ideeën om de begroting realistisch en binnen de gegeven kaders op te stellen. Het college is met deze voorstellen en de kaders vanuit het collegewerkprogramma "Vitaal Teylingen" aan de slag gegaan. De uitkomsten treft u aan in deze begroting 2021-2024.

Met deze begroting laten we zien hoe we, na zorgvuldige afweging, onze ambities vertalen in concrete plannen met het hiervoor benodigde budget.
We zien dat het financiële perspectief voor de komende jaren niet positief is. De algemene uitkering van het Rijk is lager dan verwacht, de rente-inkomsten van de uitstaande hybride lening bij de BNG zijn weggevallen en de kosten van onze gemeenschappelijke regelingen worden hoger. Dit resulteert in een oplopend tekort. Daarnaast spelen financiële onzekerheden als gevolg van de coronacrisis ook nog een rol. Deze gevolgen zijn nog niet financieel vertaald in deze begroting 2021.

De begroting voor het jaar 2021 is sluitend. We hebben dit bereikt door op een aantal posten te bezuinigen en de algemene reserve in te zetten. Het is een afgewogen begroting, gericht op continuïteit.
Maar het negatieve perspectief voor de jaren na 2021 stelt ons voor grote uitdagingen. We zullen dan ook een blijvend beroep op het Rijk doen om ons als gemeente financieel meer te ondersteunen. Juist ook omdat taken die voorheen door de Rijksoverheid werden uitgevoerd nu bij gemeenten liggen.

De komende jaren is het aan ons om te laten zien hoe vitaal en veerkrachtig onze gemeente is   We stellen een mobiliteitsplan op dat bijdraagt aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid. We zorgen voor goede parkeervoorzieningen en de Noordelijke Randweg in Voorhout wordt aangelegd.

Met een stevige centrumvisie creëren we goede randvoorwaarden voor ondernemerschap. Daarbij werken we samen met citymanagement, met andere gemeenten in de regio en de Economic Board Duin- en Bollenstreek. We leggen relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, hebben aandacht voor de fysieke en digitale infrastructuur en we stimuleren duurzaam handelen. We streven naar een duurzame manier van denken, werken en leven. We stimuleren en faciliteren inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid en wij geven als gemeente zelf het goede voorbeeld. Duurzaamheidsinitiatieven hebben toegevoegde waarde voor het milieu en de samenleving én leiden - in het gunstigste geval - tot economische impulsen. We gaan voor onze ambitie om in 2030 een gemeente zonder afval te zijn. De energie- en warmtetransitie staan hoog op de agenda.

Ook gaan we voor een sociale en inclusieve samenleving. We investeren in toegankelijke integrale zorg en geven ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Want Teylingers die hulp nodig hebben moeten op ons kunnen rekenen. Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijk om fijn te kunnen wonen en werken. Daarom blijven we investeren in handhaving en werken we met het Integraal Veiligheidsplan (ons uitvoeringsprogramma veiligheid). We gaan ook door met de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

We zien ook financiële uitdagingen die we als gemeente zelf moeten aanpakken. Daarover gaan we graag met de gemeenteraad in discussie. Daar willen we ook de Teylingse bevolking meer en meer bij betrekken. In juni 2020 hebben 917 inwoners deelgenomen aan de pilot Burgerbegroting. Inwoners gaven aan wat zij op financieel gebied (investeringen en kostenverdeling) belangrijk vinden voor Teylingen

Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden om onze gemeente financieel gezond te houden. Ondanks de minder positieve vooruitzichten zijn wij ervan overtuigd dat Teylingen een vitale gemeente is en een prachtige plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Juist dat is de opdracht die we ons zelf gegeven hebben bij aanvang van deze collegeperiode. Dat bereiken we niet vanzelf, maar wel met de inzet van het college, de gemeenteraad en de griffie en in nauwe samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32