Begroting 2021

Programma 1 Prettig wonen voor iedereen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

-1.539

-2.258

-1.544

-1.427

-1.427

-1.427

Totaal Gebiedsontwikkeling

-1.539

-2.258

-1.544

-1.427

-1.427

-1.427

Thema Openbare ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.561

-2.836

-2.732

-2.713

-2.699

-2.712

Totaal Openbare ruimte

-2.561

-2.836

-2.732

-2.713

-2.699

-2.712

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

-2.627

-2.680

-2.755

-2.752

-2.752

-2.752

Openbare orde en veiligheid

-731

-1.045

-1.077

-1.027

-1.027

-1.027

Totaal Veiligheid

-3.358

-3.724

-3.832

-3.779

-3.779

-3.779

Thema Verkeer, vervoer

Verkeer en vervoer

-3.631

-3.346

-3.480

-3.654

-3.869

-4.041

Parkeren

-105

-144

-150

-155

-155

-155

Recreatieve havens

-448

-409

-368

-368

-368

-368

Totaal Verkeer, vervoer

-4.184

-3.899

-3.999

-4.176

-4.392

-4.564

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wonen en bouwen

-2.155

-2.193

-2.077

-2.060

-2.030

-2.030

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-3.796

-17.975

-8.128

-826

0

0

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-5.951

-20.168

-10.205

-2.886

-2.030

-2.030

Totaal lasten

-17.593

-32.884

-22.312

-14.981

-14.981

-14.512

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

0

0

0

65

65

65

Totaal Gebiedsontwikkeling

65

65

65

Thema Openbare ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

61

131

131

131

131

131

Totaal Openbare ruimte

61

131

131

131

131

131

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

225

241

242

242

242

242

Openbare orde en veiligheid

31

38

38

38

38

38

Totaal Veiligheid

257

279

280

280

280

280

Thema Verkeer, vervoer

Verkeer en vervoer

262

116

116

116

116

116

Parkeren

12

18

18

18

18

18

Recreatieve havens

81

61

61

61

61

61

Totaal Verkeer, vervoer

355

195

196

196

196

196

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wonen en bouwen

1.334

744

544

544

544

544

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.739

20.746

8.105

831

0

0

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.073

21.490

8.649

1.375

544

544

Totaal baten

5.745

22.095

9.257

2.047

1.216

1.216

Saldo van baten en lasten

-11.848

-10.789

-13.056

-12.934

-13.111

-13.296

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

-195

-2.099

-63

-63

34

34

Onttrekkingen reserves

1.821

2.026

1.491

1.183

1.147

1.272

Totaal reserves

1.626

-74

1.428

1.120

1.181

1.306

Saldo na resultaatbestemming

-10.222

-10.863

-11.628

-11.814

-11.930

-11.990

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32