Begroting 2021

Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Klik hier voor toelichting.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Gezondheid & vitaliteit

Sportaccommodaties

-2.238

-2.284

-2.391

-2.792

-2.786

-2.847

Sportbeleid en activering

-277

-425

-318

-300

-300

-300

Volksgezondheid

-1.314

-1.501

-1.667

-1.651

-1.651

-1.651

Totaal Gezondheid & vitaliteit

-3.829

-4.209

-4.376

-4.743

-4.737

-4.798

Thema Kunst en Cultuur

Media

-828

-828

-836

-835

-835

-835

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-730

-885

-776

-774

-774

-774

Musea

-55

-41

-41

-41

-41

-41

Cultureel erfgoed

-200

-157

-159

-141

-133

-127

Totaal Kunst en Cultuur

-1.813

-1.912

-1.813

-1.792

-1.784

-1.778

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

-2.037

-2.141

-2.086

-1.820

-2.266

-2.266

Openbaar basisonderwijs

-190

-200

-200

-200

-200

-200

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.230

-1.219

-1.244

-1.243

-1.243

-1.243

Totaal Onderwijs

-3.457

-3.561

-3.530

-3.264

-3.710

-3.710

Thema Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.124

-4.212

-3.323

-3.326

-3.333

-3.333

Arbeidsparticipatie

-349

-385

-395

-405

-419

-419

Inkomensregelingen

-6.515

-10.344

-6.404

-6.403

-6.403

-6.403

Begeleide participatie

-2.798

-2.576

-2.680

-2.578

-2.479

-2.493

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.133

-6.685

-7.099

-7.104

-7.104

-7.104

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-539

-483

-464

-464

-464

-464

Wijkteams

-2.348

-2.199

-2.091

-2.027

-2.027

-2.027

Maatwerkdienstverlening 18-

-6.647

-6.838

-6.688

-6.431

-6.431

-6.431

Geëscaleerde zorg 18-

-606

-709

-922

-922

-922

-922

Totaal Sociaal domein

-29.060

-34.431

-30.066

-29.660

-29.581

-29.595

Totaal lasten

-38.159

-44.112

-39.785

-39.459

-39.459

-39.881

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Thema Gezondheid & vitaliteit

Sportaccommodaties

202

224

227

227

227

227

Sportbeleid en activering

39

0

0

0

0

0

Volksgezondheid

34

25

25

25

25

25

Totaal Gezondheid & vitaliteit

276

249

252

252

252

252

Thema Kunst en Cultuur

Media

24

25

25

25

25

25

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

168

181

155

155

155

155

Musea

158

162

165

165

165

165

Totaal Kunst en Cultuur

349

368

344

344

344

344

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

85

46

47

47

47

47

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

249

228

230

230

230

230

Totaal Onderwijs

334

274

277

277

277

277

Thema Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

125

280

222

222

222

222

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

Inkomensregelingen

5.314

8.697

5.374

5.374

5.374

5.374

Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

0

0

0

Wijkteams

3

3

3

3

3

3

Totaal Sociaal domein

5.441

8.980

5.598

5.598

5.598

5.598

Totaal baten

6.400

9.871

6.472

6.472

6.472

6.472

Saldo van baten en lasten

-31.759

-34.242

-33.312

-32.986

-33.339

-33.409

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020 na wijziging

2021

2022

2023

2024

Toevoegingen reserves

-253

208

-15

-15

-63

-63

Onttrekkingen reserves

924

1.532

797

683

731

731

Totaal reserves

671

1.740

782

668

668

668

Saldo na resultaatbestemming

-31.088

-32.502

-32.531

-32.318

-32.671

-32.741

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 14:29:56 met de export van 11/04/2020 14:18:32